Velikán s modlitbou.

Svatá Terezie z Avily, světlo 16.století, reformátorka 17 ženských a 15 mužských klášterů karmelitánských, mystická duše, doktorka theologie, trpitelka. Pro uchování víry ve Španělsku a rozšíření v amerických koloniích vykonala víc než loďstvo a regimenty španělských vojsk. Nebýt jejího díla reformy, bylo by tehdy Španělsko propadlo protestantismu a blud by byl otrávil i nový svět. Toto velké dílo vykonala panna řeholnice, která měla odvahu opírat se zcela o Boží moc a spoléhat na neviditelnou moc modlitby a oběti.

V modlitbě a sebezapření viděla jediný prostředek ku polepšení života, zdokonalení. Modlitba je světici východiskem a principem všeho dobrého v člověku, je branou k milostem. "Nedbejte přirozeného strachu, nebuďte nedůvěřiví k Boží dobrotě, když po vás i něco velkého žádá. Je-li jediným cílem toho, co konáte, Boží sláva, nepochybujte o úspěchu, neboť tento velký Bůh je všemohoucí!" Přirozený strach přemáhá Terezie velkomyslností, která se nebojí ničeho časného - bojí se jen zarmoutit Boha. Tak ukřižovala bázeň velkorysostí své lásky! - Proč se bojíte, malověrní? ...