Příprava na království.

Před svátkem Krista Krále uvažujeme, jak si Kristus připravil tak nevýslovnou slávu. Když sv. Jan ve Zjevení mluví o slávě Beránkově, na několika místech připojuje - "jenž byl zabit".  Stručně vyjadřuje Kristovo dílo - zásluhy. Bůh je nekonečně dobrotivý, ale přitom i spravedlivý. Věčnost ani dvou lidí nebude stejná. "Každému odplatí dle jeho skutků".

Je krásné - žít a obětovat se u vědomí: "Chystám si věčné království?" Co by mohlo být obtížným pro cíl tak velký, jistý? .. O Ježíši píše apoštol: "Ponížil se .. nedbal potupy, nesl kříž". A vlastně celé jeho dílo bylo důvodem Jeho oslavy, proto: Chystej si s veškerou vážností, jaké zasluhuje tvoje věčnost, denně nějaké "p r o t o", tj. důvod, pro který máš jednou tím klidněji umírat, tím pevněji doufat, tím jistěji očekávat nebeské království.