Přetvořujme se.

Stále nutno dbát, abychom nezůstali na povrchu duchovního života, abychom duchovní život neviděli v určitých funkcích, modlitbách. zde jde o nesmírně víc: o život, vzrůst! - A to znamená stálou výměnu starého za nové, vnitřní přeměnu, proměnu v člověka stále víc duchovního, božího. "Náš vnitřní člověk se obnovuje den co den", píše apoštol (2 Kor. 4, 16) "a to při všech souženích!" Přetvořujeme se v týž obraz (Páně) od slávy ke slávy jako od Ducha Páně". (Kor. 3, 18).

Touto proměnou, kterou se stále víc osvobozujeme od gravitace k pozemským věcem a připodobňujeme se Kristu .. to je nejšťastnější příprava na proměnu, která nás očekává v nebi skrze světlo slávy - a jíž se nám dostane toho nejvyššího, co největšího spříznění s Bohem, připodobnění Bohu, abychom mohli Boha vidět - tak jak jest - a byli blaženi Jeho blažeností.

Míra oné proměny světlem slávy - bude záviset na míře, jak proměněni - duchovní - Boží - Kristu podobní - přijdeme na věčnost.