XXVIII. Který tě, Panno, na nebe vzal

Budeš-li se modlívat růženec, zakusíš ve svém životě moc Mariiny přímluvy. Ona je Bohorodička. To je veliké tajemství. Maria porodila Ježíše, Syna Nejvyššího, Bohočlověka.

Maria přinese Ježíše tako tobě, ona tě přivede k víře v něho. Vždyť přece i ty jsi dítětem Božím a Ježíš tě miluje. Musíš jej tedy poznat a s ním žít.

Není však snadné stále zůstávat s Ježíšem a žít z víry. Jsou chvíle, kdy se nám vede jako Janovi pod Kristovým křížem. Zdálo se, že Bůh opustil Ježíše a všechny jeho věrné.

A tehdy řekl Ježíš Janovi: "Hle, tvá Matka!" A Marii řekl: "Hle, tvůj syn!"

Od té doby si ji Jan vzal k sobě. Skrze Marii poznal Jan svého Pána hlouběji než ostatní apoštolové.

Přijmi Marii do svého života! Potom také ty poznáš Ježíše lépe než ostatní.