My se často bojíme toho, co si o nás pomyslí lidé. Ale máme se naopak bát Boha, co si on pomyslí o našich činech. Takhle lze chápat výrok: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.


Strach z Boha není to, že se před ním klepeme strachy a máme k němu nedůvěru. To je přání Satana. Význam je jiný: máme takový respekt, že si nedovolíme lehkovážně hřešit. Chceme, aby náš život směřoval ke svatosti a podle toho jednáme, podle toho vypadá náš život. Ať je nám v srdci blízko Ježíšova výzva: "Vzmužte se! Vždyť jsem to já, nebojte se! Když přijde strach, vzpomenout si na tento výrok, kterým utěšoval učedníky v loďce na rozbouřeném moři.

Kdysi dříve jsem si i já myslela, že protivenstvím víry v Krista musí být nutně nenávist. Je to však jinak. Protivenstvím víry v Krista není nenávist ani Satan. Bůh má větší moc než Satan. Protivenstvím víry je STRACH. Satan nás chce zneklidnit, abychom nedůvěřovali v těchto chvílich Bohu. Chtějme mu důvěrovat a (s)plnit jeho Vůli.

Důvěra může znamenat i tohle: Když Mojžíš vedl Izraelský lid z Egypta do země zaslíbené, trvalo to desítky let. Za tu dobu lidé trpěli různými obtížemi, až začali reptal proti Bohu. Bůh se rozhněval a seslal na ně trest, takže lidé umírali ušknutí hadem. Prosili Mojžíše, aby jim vyprosil u Boha milost. Modlil se za ně a Bůh řekl, ať nastokne kovového hada na hůl a každý, kdo se na toho hada podívá, nezemře.

IZRAELSKÝ LID MĚL TEHDY KOVOVÉHO HADA, ALE MY MÁME VĚTŠÍ DAR - EUCHARISTII, KTERÁ JE CESTA K ŽIVOTU VĚČNÉMU...