Dnešní článek má název "Kultura slova v kostce". Kultura slova - jaká to symbolika na cyrilometodějský svátek. Vždyť komu náleží jiným víc, než právě Sv. Cyrilovi a Sv. Metodějovi, že se zasadili o kulturu zde na Moravě. O kulturu křesťanství, o kulturu Písma, o kulturu národa. A Boží slovo se táhne jako červená niť podstatou našeho bytí. "Nejen chlebem živ je člověk."


A proto mi dovolte, dříve než přistoupím k samotnému článku (pokračujícího v podnětech o lektorství četby Písma), se také podělit o Boží slovo z dnešní slavnosti. S mamkou jsme navštívily Velehrad, kolébku křesťanských kořenů. Velmi podnětné pro mě bylo první čtení z knihy proroka Izaiáše: Duch Páně, (duch) Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (obveselit), dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti.

Dále z 2.čtení /2Kor 4,1-2.5-7/ je pro mě asi nejsilnější věta: Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. A ještě věta na začátku: Bratři! Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá.

A z evangelia Lk 10, 1-9: Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky.

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

A co  říkal kněz v promluvě? Říkal, že tato dnešní čtení jsou krásná v tom, že v podstatě všechna pojednávají o duchovním správcovství. A co je to duchovní správcovství? My známe i správcovstí světská - tzn. odvádíme daně aj. A duchovní správcovství - každý žijeme v nějakém společenství rodiny. A každá rodina má svoje zásady, které vycházejí z určité morálky té rodiny. Zásady, které se posléze stanou zvykem. Často v rodině nemusí vládnout Duch sv., ale ovládají ji zvyky. V Písmu čteme, že mě Hospodin pomazal /duchovní pomazání ze křtu/, poslal mě hlásat radostnou zprávu pokorným. Proč právě pokorným? Protože bohatí si vystačí sami, myslí si, že si vše mohou koupit, že nepotřebují víru. Dále čteme: obvázat ty, jimž puká srdce - to je přinášet naději, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným - to je často vězení uvnitř sebe. Třeba rody mezi sebou nemluví a já nemůžu mluvit s tímto člověkem, protože kdysi ukradl krávu tomu a tomu a naše rodina se k němu nezná. Aj.  A tak bychom mohli pokračovat. Ale komu přinášet radostnou zvěst? Komu obvazovat rány, dávat svobodu uvězněným - to nejen kněží, ale i my v rodině. Manželka manželovi, manžel manželce, rodiče dětem, děti rodičům.. Buďme takovými dobrými duchovními správci naší rodiny. Buďme nositeli pokoje. Těch myšlenek bylo více a hutných a nejde je všechny zpravovat najednou. Další jsou v šuplíku hlavy.. :-)

Po mši sv. jsme šli přepisovat Bibli, každá jsme dostaly kousek textu. A je zajímavé, že Boží slovo vždy úzce korensponduje se situací, kterou prožívám, na co myslím. To, co jsem dostala dnes, bylo pro mě ujištěním, povzbuzením víry. Dostala jsem krátký úryvek z knihy Zjevení, 2.kapitola: Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepříjímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu.

......

 

KULTURA SLOVA V KOSTCE:

ČEHO SI VŠÍMAT - VE STRUČNOSTI

 

1) S ČÍM JE POTŘEBA SE OBEZNÁMIT PŘED SVÝM VYSTOUPENÍM?

1/1 CO SDĚLUJI, PŘI JAKÉ PŘÍLEŽITOSTI A PROČ?

obsah sdělovaného - literární útvar

vědět, ke komu mluvím - jednotlivec, malá nebo velká skupina, věk, profese..

- výuka, referát, přednáška, umělecká recitace na soutěži nebo na koncertě, narozeninová gratulace, promluva při mši sv., ohlášky po mši sv. ... URČUJE VHODNOST KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

1/2 V JAKÉM PROSTORU, BEZ MIKROFONU ČI S MIKROFONEM?

- vyžaduje dovednost hlasovou a mluvní

TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU

 

2) KULTURA ŘEČI

 2/1 POZNÁVÁNÍ ZVUKOVÉ PODOBY ČESKÉHO JAZYKA

- poslechem vhodných rozhlasových pořadů: www.rozhlas.cz, //www.rozhlas.cz/vltava/stream/ nebo koupi audionahrávek http://www.radioteka.cz/

 

2/2 SEZNAMOVÁNÍ SE S VÝSLOVNOSTNÍ NORMOU ČESKÉHO JAZYKA

- učit se rozpoznat mluvenou spisovnou podobu od nářečí nebo slangu

- znalost základních pravidel výslovnostní normy a jejich používání

- zvyšovat vnímavost pro správné používání mluvené podoby českého jazyka, vhodná volba výslovnostního stylu

 

2/3 TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU

- tvorba hlasu na výdechovém proudu - lidské tělo jako hudební nástroj

- dech je záležitosti celého těla, ovlivňuje svalové napětí a naopak svalové napětí ovlivňuje dýchání

- základem je kvalita a ovládání výdechového proudu

- artikulace a mluvní technika - přesná tvorba každého slova

                                        - jazyk, čelist, rty

- mluvený projev by měl být ve výsledku samozřejmost a bezprostřednost

 

 

2/4 PŘEHLEDNOST SDĚLOVANÉHO

- významové členění textu - pauzy, odsazování a nasazování

- komunikace s posluchačem

 

 

ŽÁDNÉ SLOVO AŤ NESPADNE POD STŮL

každému slovu dát potřebný prostor

každému slovu dávat stejně dobrou kvalitu

uvědomovat si význam každého slova - vědomá volba slov

ale pozor, NE KAŽDÉ SLOVO JE STEJNĚ DŮLEŽITÉ

 

UČIT SE SLYŠET, CO NÁM VYCHÁZÍ Z ÚST

správná artikulace a znalost základní výslovnostní normy     - forma

- kvalita souhlásek a samohlásek, délka samohlásek - ovládání hlasové techniky

- zachování přízvuku na první slabice, vyslovení celého slova a jeho dotažení, zachovávat ohraničení slov či slovních spojení spolu s vedenou intonací, dává mluvené podobě českého jazyka srozumitelnost, pružnost a lehkost

 

SPRÁVNÁ VOLBA SLOV A ČLENĚNÍ TEXTU NA VÝZNAMOVÉ CELKY

schopnost předávat význam sdělení - obsah

 

KULTURA ŘEČI MÁ BÝT VE SLUŽBÁCH SDĚLOVANÉHO - FORMA SLOUŽÍ OBSAHU

TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU NÁS VEDE K VĚDOMÉMU OVLÁDÁNÍ JAK VERBÁLNÍHO, TAK I NEVERBÁLNÍHO PROJEVU

KULTUROU ŘEČI ROZUMÍME CIT PRO MLUVENOU PODOBU JAZYKA A JEHO POUŽITÍ

ROZMĚR NAŠÍ OSOBNOSTI A ZÁJEM O SDĚLOVANÉ SPOLU S OVLÁDÁNÍM ZÁKLADNÍ HLASOVÉ A MLUVNÍ TECHNIKY ČINÍ NÁŠ MLUVNÍ PROJEV ŽIVÝM A POUTAVÝM

NAŠE MLUVNÍ SDĚLENÍ BY MĚLO BÝT SLUŽBOU PRO DRUHÉ

ZÁKLADEM TOHOTO VŠEHO JE VZTAH K DRUHÉMU ČLOVĚKU ZAKOTVENÝ V KRISTOVĚ LÁSCE A BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ