k příležitosti zakončení lektorského kurzu a k příležitosti 335.výročí založení kostela Sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti /30.června/. Zároveň byly pozvány i děti k ukončení školního roku.


Po mši svaté měl P. Josef Hrdlička přednášku k Božímu slovu, což lze zároveň vnímat jako dodatek ke kurzu. Po přednášce byla rozdány Osvědčení o absolvování lektorského kurzu. Od března do června probíhal kurz v uherskohradišťskem děkanátu v různých farnostech. Celkem se kurzu zúčastnilo 150 uchazečů.

P. Josef Hrdlička byl mile potěšen, to vyjádřil, že byl plný kostel lidí. Přitom vzpomínal na to, jak se krátce po pádu totality konala první velká pouť na Svatém Kopečku u Olomouce pro všechny lektory Arcidiecéze olomoucké. Hostem byl rovněž známý herec - pan Radovan Lukavský, který přijal pozvání a jako mistr mluveného slova velmi oslovil svou přednáškou všechny přítomné. Bazilika byla zcela naplněna. Mezi lektory byli školáci, mladí lidé, manželé, senioři. Nejdříve se slavila mše svatá. P. Josef Hrdlička poprosil v sakristii pana Lukavského, aby přednesl čtení z knihy proroka Nehemiáše, z 8.kapitoly. Je tam stručný popis výkonu lektora Božího Slova ve Starém Zákoně, popis prostředí, kde se Boží Slovo četlo, reakce Božího lidu i celkový dopad poselství na přítomné. Tento prastarý text má v sobě něco strhujícího. P. Josef Hrdlička ho doporučuje přečíst každému z lektorů a přemýšlet o jeho obsahu. Když se vrátím k panu Lukavskému - když dostal pobídku k čtení, podíval se na hodinky a řekl: "Ale vždyť už za půl hodiny začíná mše svatá". P. Josef byl udiven. "Že by nejlepšímu recitátorovi v národě a odborníku na kulturu mluveného slova nestačila půl hodina předem, aby se mohl cíti zodpovědně připraven?" Pan Lukavský mu vzal Lekcionář z ruky a až do začátku mše svaté se procházel po prázdném vnitřním nádvoří s tužkou v ruce, podtrhával si věty a dělal poznámky. Když text krátce nato četl při mši svaté, zněl tak působivě a přesvědčivě, že celý zástup poslouchal se zatajeným dechem. Bylo by slyšet spadnout špendlík.. Boží Slovo zaznělo v plné síle a přesvědčivosti. Tehdy P. Josefa napadlo, jak lehkomyslně a suverénně často bereme lekcionář do ruky, někdy s minimální přípravou, někdy bez přípravy, a podle toho to tak dopadá. Tak, jako brání jména Božího nadarmo je proti příkazu Desatera, tak může být bráno i Slovo Boží do úst lidských jakoby nadarmo a bez užitku. Aby tomu tak nebylo a Bůh byl naopak slaven, ctěn a chválen, chceme lektorskému poslání vtisknout, co mu náleží, hlubokou spiritualitu neboli duchovní rozměr.

O vztahu mezi Eucharistií a Slovem Božím celá dvě tisíce rozjímali světci, teologové, myslitelé. Sv. Augustin nám nabízí zásadní myšlenku k zamyšlení: I když je Eucharistie vrcholem života Církve, Boží Slovo není méně než Eucharistie. Je to sebesdělení Boha v plnosti Ducha Svatého, je to tedy On sám ve svém, tj. Božím Slově.

Představme si, že při rozdávání svatého přijímání ve mši sv., náhodně upadne proměněna hostie Kristova Těla z ruky podávajícího nebo z misky na dlažbu či koberec. Nastane slyšitelný úlek těch, kdo to vidí. Stává se to i bez přímého zavinění, spíše nešťastnou náhodou, v žádném případě ne úmyslně, ale přesto představa toho, že Nejsvětější svátost se ocitá kdesi v prachu na zemi, je pro duše věřících těžko snesitelná. Jeden italský exercitátor při duchovních cvičeních pro biskupy položil k této situaci otázku: A co se děje při čtení Božího Slova, když tolik Božích Slov dopadá neustále na zem, na neúrodnou půdu, na okraj cesty, do trní a na skálu? Co se děje, když zní neustále jakoby bez odezvy z naší strany, není přijato, odpovědně vnímáno, odráží se od stropů, od stěn, od vlažných a nepozorných srdcí, od roztržitých myslí - aniž by se tato setba ujala, vzklíčila, vzrostla, přinesla plody? Proč se nad touto skutečností nepozastavujeme a dopouštíme tak velkou ztrátovost převzácné setby? Toto je podnět k hluboké reflexi.

Chceme věnovat daleko větší pozornost pokladu Božího Slova než dosud, ať už při soukromé četbě evangelií, nebo o to víc, když čteme Boží Slovo při bohoslužbě.

P. Josef toho řekl - a podnětného - daleko více. Potěšující je, že téměř 100% toho, co řekl, čerpal z útlé knížečky formátu malého slovníku, kterou on sám napsal: Vezmi a čti s podtitulem Duchovní rozměr služby lektora, Matice Cyrilometodějská s.r.o., Olomouc 2014.

Min. 1x za rok doporučuje zúčastnit se /a prožít/ duchovní obnovu k tématu Božího Slova.

Když jsem u P. Hrdličky, tak se mi moc líbí i knížka o párech v Bibli: Silná jako smrt je láska, 2.vydání, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008.