.. a já bych se opět ráda pokusila zformulovat pár myšlenek od P. Artura Kozíka.


Když mu bylo 15 let, nemohl pochopit, proč se křtí malé děti - prakticky bez vlastního vědomí, bez osobní zkušenosti s Bohem a že by to nechal na nich. Později mu však došlo, že právě díky křtu od mala byl hned napojen na Krista, dostal podíl na věčném životě a ačkoliv to nevěděl, ve skutečnosti ho to formovalo od samého začátku.

Za křest, za vedení dítěte k Bohu, jsou odpovědni rodiče. Dnes, když rodiče přinesou rodiče dítě ke křtu, kněz se jich ptá: Co pro svého(svou)-jméno-žádáte? Odpověď: křest. Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi? Ano.

Ve starověku - a pochopila jsem, že se křtili až dospělí - zaznívaly otázky trochu jinak.

1. Proč chceš být pokřtěn? Odpověď: Abych poznal Krista.

2. Druhá otázka byla ještě důležitější: Proč chceš poznat Krista? Odpověď: Chci být jeho učedníkem.

Také celý den před křtem čekatel na křest nosil bílý oděv, vnější znamení,  aby každý viděl, že přijme křest. Mělo to daleko více slavnostnější ráz, zkrátka celé společenství to prožívalo s ním.

Hodně lidí ještě v miminkovském věku byla pokřtěna. Je dost pokřtěných, kteří na svůj křest zapomněli, odpadli od víry, nebo se pro ně křest stal jen formalitou.

Když si zapomněl na křest, modli se za to, aby jsi znovu obnovil svůj vztah k Pánu. Vždyť křest je jako ratolest naroubována na kmen Kristův. Připomeňme si datum svého křtu, najděme křestní svíci. To mi připomnělo, když jedna žena za druhé světové války jela na cestu a a přibalila si křestní svíci do zavazadla a maminka ji od toho odrazovala. Ne, to je nebezpečné. A dcera jí říká, naopak, to mi bude připomínat, kým jsem, kdo je mým Vykupitelem, tato svíce bude mým ukazatelem-světlem na cestě, abych nezapomněla.

Vím, že říkal, že křest v řečtině se nazývá baiselos - ponoření. Ponořit se do Krista, on chce být přítomný ve mně a zároveň být pokrmem, z kterého čerpám.

Samařská žena jde nabrat vodu do studně. Ježíš ji nabízí vodu, ze které nebude žíznit navěky.

Pro mě byly toho dne (7.1.) hodně silné ty texty. Bylo by to na dlouho, proto přidám jen odkazy, ale v těch textech mě vždy obzvlášť zasáhl určitý útržek.

Z knihy proroka Izaiáše z 1.čtení:

Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě, i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se, a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma, víno a  mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! ...

Z 2.čtení z 1.listu sv.apoštola Jana: .... Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev, nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme svědectví lidské, oč větší platnost má svědectví Boží. To je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém Synu.

No a evangelium o křtu Páně.

Odkazy na čtení a evangelium, které se četly v neděli 7.1.2018:

1.čtení: Iz 12, 2-3.4bcd.5-6, 2.čtení: 1 Jan 5, 1-9, Evangelium Mk 1, 6b-11