Pod lupou

inspirace

Archiv Únor 2009

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase

Žalm č. 34:Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,z úst mi bude znít vždy jeho chvála.O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše,ať to slyší pokorní a radují se.Velebte Hospodina se mnou,vyvyšujme spolu jeho jméno.Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl…

Hospodin je můj pastýř - Žalm Davidův

Žalm 23:Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,vodí mě na klidná místa u vod,naživu mě udržuje,stezkou spravedlnosti mě vedepro své jméno.I když půjdu roklí šeré smrti,nebudu se bát ničeho zlého,…

Anthony de Mello SJ - O CESTĚ

pozn. Kataríny: Líbí se mi tato knížka od Anthonyho de Mella, obsahuje krátké, avšak výstižné příběhy k zamyšlení. Pro ukázku:... .... .... ..... V dobách, kdy na egyptské poušti žili svatí mužové zvaní Otcové pouště, vydala se jistá žena bojující s…

Uzdravení slepého

Uzdravení slepého Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho…

Elias Vella - Ježíš-Lékař těla i duše

Kdo je Elias Vella - františkán, minorita, r.1941. Vystudoval teologii a katechetiku na Lateránské univerzitě. V letech 1974 - 1980 byl provinciálem minoritů na Maltě, šest let vedl farnost ve St. Pauls Bay. V letech 1986 - 1993 zastával funkci…

Píseň o naději

Píseň o naději Až jednou život bude si vybírat daň a obere nás o dukáty zdraví, ať zůstane nám alespoň jeden groš pro úsměv. Až budem procházet tunelem noci úzkostné a v očích slunce vyhasne pro nový den, kéž zůstane nám alespoň jediný paprsek pro…

Vyznání

Jindřich Soukal - Vyznání Za přívalů a všech životních bouří, jež pohromu a zkázu nesou sebou, chci jít, Pane, věrně vždy s Tebou. Tys cesta má! Když pobloudilí tančí nad propastí ve zmatku lží a nabubřelých frází, mě slovo Tvé bezpečně doprovází,…

Pierre Lefévre - Příběhy psané životem

...mající podtitul Velké pravdy v malých příbězíchPierre Lefévre nar. 1934 v severofrancouzském Lille, od roku 1966 působí v jižním Německu jako učitel křesťanské etiky a současně se stará o duchovní růst žáků.Sám k této knížce říká: "Italové…

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě

Můj nejoblíbenější žalm:Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.Víš o mně, ať sedím nebo vstanu,zdálky je ti jasné, co chci dělat.Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím,všechny moje cesty jsou ti známy.Ještě nemám slovo na jazyku,a ty, Hospodine, víš už…

Víra kananejské ženy

Víra kananejské ženyJežíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se Pane, Synu Davidův!" Má dcera je zle posedlá. Ale oni jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci…