Pod lupou

inspirace

Archiv Únor 2009

Jednoduše každé ráno vstát a...

Ráno vstaňme a obětujme se Bohu.Probudili jsme se ze spánku,který nás odděluje ze včerejška.Probuzení nám nabízí novou skutečnost,den, který tu nikdy předtím nebyl,neznámý čas a prostor,který se před námi rozprostírájako zasněžené pole,jež dosud…

NEPODMÍNĚNÁ LÁSKA..zamyšlení v postní době

pozn. Kataríny: Nastala postní doba, která má vést nad vnitřními zamyšleními, nad skutkami lásky, ale také motivotat k činům lásky, k pokoře srdce, k pomáhání druhým, ale především k ztišení a k přípravě duše k Velikonocům.Tato doba nemá být…

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase

Žalm č. 34:Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,z úst mi bude znít vždy jeho chvála.O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše,ať to slyší pokorní a radují se.Velebte Hospodina se mnou,vyvyšujme spolu jeho jméno.Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl…

Hřích a charismata

pozn. Kataríny: Často slyším názory ostatních lidí o tom, jak nejsou hodni svatého života, spasení apod. Ale já myslím, že to je mylná představa. Svatost není jednorázový stav, to je celoživotní cesta. Velmi často slyším od lidí, jak se srovnávají s…

Může mě (Tebe, nás) vůbec Bůh použít?

pozn. Kataríny: Tento text jsem viděla na farní nástěnce ve Starém Městě. Může mě vůbec Bůh použít? Existuje mnoho důvodů, proč by mě Bůh neměl povolat. Neměj však obavy. Jsi v dobré společnosti. Mojžíš koktal. Davidovi nepadlo brnění. Marek byl…

Hospodin je můj pastýř - Žalm Davidův

Žalm 23:Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,vodí mě na klidná místa u vod,naživu mě udržuje,stezkou spravedlnosti mě vedepro své jméno.I když půjdu roklí šeré smrti,nebudu se bát ničeho zlého,…

KARIKATURY BOHA aneb jaký Bůh není

pozn.: Vydáno ve spolupráci s Pastoračním střediskem při Pražském arcibiskupství. Se svolením volně zpracováno podle Kateřiny Lachmanové (původní text najdete na internetu: http://www.vira.cz/glosar/karikatury: Vydavatel: BTM - Brněnská tisková…

JINÁ SLOVA

pozn. Kataríny: vím, že dokážu být impulsivní, vím, že se se ve mě okamžitě spustí obranný mechanismus, jakmile mě začne někdo kritizovat, vidím rudě. Ale i když to vím, nemůžu v té konkrétní situaci tomu zabránit. A pak mě tento text doslova udeřil…

Anthony de Mello SJ - O CESTĚ

pozn. Kataríny: Líbí se mi tato knížka od Anthonyho de Mella, obsahuje krátké, avšak výstižné příběhy k zamyšlení. Pro ukázku:... .... .... ..... V dobách, kdy na egyptské poušti žili svatí mužové zvaní Otcové pouště, vydala se jistá žena bojující s…

Uzdravení slepého

Uzdravení slepého Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho…