Pod lupou

inspirace

Archiv Únor 2010

A za koho mě pokládáte vy?

Nedávno jsem se zúčastnila přednášky, která než skutečné křesťanské jádro mi spíš připadala, že jsem se ocitla v kruhu podivných lidí, kteří by sami potřebovali očistu. Ještě doteď to nemohu setřást. Přitom plakátek ničemu takovému nenasvědčoval.…

Lukáš

Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude po všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Lk 2, 10 - 11) Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. (Lk 2, 14) Jak to, že jste mě hledali?…

Kniha Soudců

Hospodin je pokoj. (Sd 6, 24) Nebudu vašim vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin! (Sd 8, 23) Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti. Odstranili ze svého středu…

Marek

Je psáno u proroka Izaiáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! (Mk 1, 2-3) Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. (Mk 1, 4) Lékaře…

Jozue

Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tototo zákona ať se nevzdálí od tvých úst.…