Pod lupou

inspirace

Archiv Listopad 2010

Minutěnka - 1.prosinec

Zdvořilost Je to přirozená ctnost, která bývá zvláštním kouzlem osobnosti. Je dechem důstojnosti a skromnosti. Je znamením jemného člověka. Je ovocem sebeovládání, ušlechtilosti a dobroty. Nenech se vyprovokovat k neuctivému slovu! Zdvořilý vždy…

Minutěnka - 30.listopad

Vděčnost Jedna z největších okras charakteru! Jest vyzněním pokory a popřením pýchy, která neuzná svou závislost na druhém a tedy ani povinnost vděčnosti, vděčnost jest nejjemnější a nejspolehlivější prosbou za další přízeň. Sv. František Saleský se…

Minutěnka - 29.listopad

Trpělivost Život není bez protivenství. A ta se nezdolají bez trpělivosti. Beránek Boží .. "Učte se ode mne, jsem tichý a pokorný srdcem.." Doutnajícího knotu neuhasí, nalomené třtiny nedolomí... laskavě osloví i svého zrádce Jidáše, modlí se za své…

Minutěnka - 28.listopad

Blíženská láska... ..ovoce lásky k Bohu, ověření té lásky. Kdybys nemiloval bližního, kterého vidíš, jak bys miloval Boha, kterého nevidíš! Nejkrásnější láska jest pokračovat v té lásce, jaké se nám dostalo od Ježíše. Láska k bližnímu si nevybírá.…

Minutěnka - 26.listopad

Užitek z bohoslužby V Mešní modlitbě 24. neděle po sv. Duchu prosíme, aby Bůh vyburcoval naši vůli, abychom se horlivěji snažili o užitek z bohoslužby. - Bohoslužba - zvláště její vrchol - Mše svatá jest nevýstižný pramen všeho nebeského požehnání a…

Minutěnka - 25.listopad

Umění vzlétnout Co věcí se děje, které snadno rozruší naše nervy, vnesou v duši neklid, oslabí lásku a důvěru, hodnotu našich skutků a tedy i modliteb! Je to nedozírná škoda! Víme přece, že všecko má být prostředkem a nástrojem větší lásky a…

Krvežíznivý román na pokračování..

...aneb MÁTE KREV V ŽILÁCH? DARUJTE JI! Aspoň tak zní výzva Společnosti pro transfuzní lékařství ČSL JEP, pod jejíž záštitou a za spolupráce autorů: MUDr. P.Turek CSc., MUDr. J. Masopust, MUDr. V. Řeháček - byla vydána brožurka ve 3.vydání (rok 2010…

Minutěnka - 24.listopad

Velikán v lásce k sebezapření Svatý Jan od Kříže - podivuhodný zjev v zástupech světců! - R. 1563 vstoupil ke Karmelitánům a hned od počátku vedl život modlitby a sebezapření - a proto život nejúspěšnější. Žil ve starosti o dva úkoly: 1. Stále se…

Minutěnka - 23.listopad

Odevzdanost do vůle Boží

Minutěnka - 22.listopad

Moc mše Svaté Kdysi sdělil Pán sv. Mechtildě, jak a proč přichází do našich srdcí: "Přichází tak pokorně, že nikdo není příliš nepatrný, aby se k němu nesklonil, když po tom člověk touží. Přichází s tak velkou trpělivostí, že i hříšníka trpělivě…