Pod lupou

inspirace

Archiv Listopad 2010

Minutěnka - 23.listopad

Odevzdanost do vůle Boží

Výsledky odborného prozkoumání zamřížkovaných zpovědnic

Po delší době jsem usoudila, že mi nezaškodí změnit luft. Tzn. zkusit jiného zpovědníka a jiný kostel. Nic proti stávajícímu (obojímu), ale měla jsem pocit, že se potřebuji i v tomto směru posunout někam dál. Já, zvyklá chodit ke františkánům a mj.…

Minutěnka - 22.listopad

Moc mše Svaté Kdysi sdělil Pán sv. Mechtildě, jak a proč přichází do našich srdcí: "Přichází tak pokorně, že nikdo není příliš nepatrný, aby se k němu nesklonil, když po tom člověk touží. Přichází s tak velkou trpělivostí, že i hříšníka trpělivě…

Žalm 143 - Hospodine, slyš mou modlitbu

Žalm Davidův Hospodine, slyš mou modlitbu, přej sluchu mým prosbám, odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Nepřítel mě pronásleduje, můj život tiskne…

Minutěnka - 21.listopad

Dobrota Von Le Fort píše, jak manželka Pontia Piláta poslala svou komornou Praxedu k Pilátovi, aby neměl nic se Spravedlivým - Kristem! Praxedes sděluje své paní dojem, když uviděla Krista Pána: "Zmučený, ale nejúchvatnější na něm byla ta dobrota,…

Minutěnka - 20.listopad

Sláva a čest v nebi Svatý Jan vidí v obraze nebeského Jeruzaléma slávu vyvolených. Praví, že "Králové země přinesou do nebe svou slávu a čest". (Zj 21,34) - Králové země - to jsou svatí, vpravdě vznešení, první! Nebeskou slávu jim připraví Bůh, ale…

Minutěnka - 19.listopad

Vidět věčné hodnoty R.1228. Třeskutá zima! Mladičká 21 letá kněžna durinská sv. Alžběta byla svým krutým švagrem Jindřichem Raspem vyhnána ze svého hradu. Se svými třemi dětmi bloudila nocí - až děti uložila na první noc v Eisenachu kdesi ve chlévě.…

Minutěnka - 18.listopad

Důvěra v Boha Jaká to byla situace! Maria a Marta a zástup před Lazarovým hrobem! Kámen na hrobě - ale snad už ven pronikal zápach. Ježíš řekl: "Odvalte kámen!" Maria jemně: "Pane, již zapáchá, neboť jest čtyři dny v hrobě." A Ježíš: "Neřekl jsem ti…

Minutěnka - 17.listopad

Nejen práce, ale též pracující Don Sarto - budoucí papež Pius X. - jako arcikněz v Salzanu jde k židovi Jacusovi. Vykládá mu o Božím zákonu, o majetku, že jsme povinni činit dobré. Žid se táže, co by měl činit. Světec: "Ve vaší přádelně pracuje pro…

Minutěnka - 16.listopad

Boží stánek v srdci "Bože, Tys připravil Sobě v srdci sv. Gertrudy - panny, líbezný příbytek... " Hluboké tajemství vyvolení, tajemství milosti a spolupůsobení s ní. Koncentrace lásky a všech snah - na Krista - a jediná touha a žízeň: poznat to, co…