Pod lupou

inspirace

Archiv Květen 2011

206.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 30.květen

Důvěrně v moci Kristovy lásky! Prastará modlitba! Modli se pomalu a uvažuj, zač smíš prosit, več smíš doufat: Pane Ježíši, odporoučím se Tvému Božskému Srdci, vrhám se do Tvého bezedného a překypujícího milosrdenství, odevzdávám se docela Tvé lásce…

197. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.květen

Co je Mše svatá? Nevýslovné tajemství, a to pro velikost, moc, pro divy, které se tu dějí. Zde se vtělený Bůh obětuje Bohu za naší pomoci, skrze nás. Tu nás nikdy nesmí opustit snaha: "božsky" - pokud nám bídným možno. Božsky důstojně, božsky svatě,…

194.Minutěnka s Josefem HLouchem - 18.květen

Žije ve mně Kristus! Blažená proklamace apoštola národů (Gal. 2, 20). Vrchol, jehož šťastně dosáhl. Vrchol nejobtížnější a proto jeho dosažení nejblaživější. Žije ve mně! Svůj život! Vládne - užívá mne jako svého nástroje. Myslí ve mně, miluje skrze…

192.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.květen

Sv. Jan Nepomucký - světec s prstem na ústech. "Blahoslavený, kdo jazykem nezhřešil!" Je to krásné vysvědčení, lze-li o někom říci: "Od něho nikdy neslyšel zlého slovíčka!" Chraňme jazyk poskvrny myšlenkou na Svátostného Pána, který má na našem…

186.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.květen

Hřích Je to tajemství ve svém vzniku, v podstatě i v následcích. Je to něco, co se postavilo do protipólu proti Bohu, který jest Svatost a jehož svatost je totožná s Jeho nekonečnou dobrotou a krásou. Je to strašné "Ne!", kterým se upírá a ničí…

183.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.květen

Konflikty Kdo žije s druhými, snadno narazí. Každý je nějak hranatý. Narazíš-li, nedomnívej se, že samozřejmě je vinen ten druhý. Hledej vždy nejprve příčinu v sobě samém! A to při každém neúspěchu. Uvaž též, že je ve světě více hlouposti než zloby…

182.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.květen

Dobrý Pastýř je Bůh. Zná své ovečky. Miluje své ovečky. Má pro ně nejlepší pastvu. Chrání je proti vlkům. Šťastné ovečky, nebudete mít nedostatku. Ani ve stínu smrti se nemusíte bát zlého, neboť On je s vámi! Toto vědomí dává duši pocit jistoty a…

181.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.květen

Ke svatosti

180.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.květen

Víc než jiní Kristus Pán zamýšlí ustanovit Petra hlavou Církve. Zkouší. Netáže se na jeho studia ani na jeho ctnosti, ani na jeho víru - nýbrž na jeho lásku! "Miluješ mne víc než tito?" (Jan 21, 15) ... a druhý a třetí a vždy týž dotaz: "Miluješ mne…

179.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.květen

Trpělivost Trpělivost - vítězství nad situací, pán situace. Netrpělivý již prohrál. Vítěz nad sebou je trpělivý. Trpělivý se vnitřně spojil s dobrým výsledkem - jde za ním, ten ho vábí, sílí, jakoby se vléval do jeho duše. Trpělivý umí nevidět svých…