Pod lupou

inspirace

Archiv Září 2011

XXIV. krátké zastavení s růžencem

XXIV. Který na nebe vstoupil Ježíš se vrátil ke svému nebeskému Otci. Na zemi stále na něj myslel a jeho vůli hledal. Byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. To stálé spojení s Otcem mu dávalo sílu. "Nikdy nejsem sám, neboť Otec je stále se…

Minutěnka - 30.září

Milost utrpení Nejtěžší problém - utrpení. Blaze tomu, kdo je pochopí v duchu Pána našeho Ježíše Krista! Každá, i ta nejmenší bolest jest od věčnosti v plánu Božím. Má své poslání. Neříkej, že je to maličkost. Bůh je nekonečný - a věci před ním jsou…

Minutěnka - 29.září

Boží plány a naše plány Milujícím Boha všecko pomáhá k dobrému. Obtíž vidět to záleží v tom, že nevíme, co je pro nás dobré. - A ještě horší je to, že se domníváme, že to víme. Proto si vytváříme své vlastní plány k své blaženosti - a v Bohu často…

Svatý Václave

1. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste eleison! 2. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste eleison! 3 Pomoci my tvé žádáme, smiluj se…

Minutěnka - 28. září

Údy mystického těla V živém těle přispívá každý úd k blahu celého těla - všech ostatních údů. Tak i v mystickém těle - v Církvi: Dobro, ctnost, zásluhy jednoho přispívají určitou měrou všem ostatním. Z toho vidíme, že světci jsou největšími…

Minutěnka - 27.září

Pravá sláva Co se lidé napachtí za slávou, za přízní lidí, která je tak nestálá. Učme se od Ježíše: "Já nehledám slávy své, je někdo, kdo ji hledá a soudí .. Oslavuju-li se Já Sám, má sláva nic není. Mne oslavuje můj Otec" ... (Jan 8, 50, 54) To je…

Minutěnka - 26.září

Dva světy Židé nechtějí věřit v mesiánské poslání a božské Synovství Krista Pána. Kristus míří na kořen toho všeho, když praví: "Vy jste zdola, já jsem shora, vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa". (Jan 8, 23). Pozoruj život! Světem se…

Minutěnka - 25.září

Ve jménu Otce .. Kolikrát za den před modlitbou, jídlem, prací - děláme znamení sv.kříže a říkáme: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zdaž vždy uvážíme, jak velká a mocná jsou slova - a jak velký čin! ... Ve jménu Boha Trojjediného začínáme.…

Minutěnka - 24.září

Krása a svatost vůle Boží Ježíš jest náš jediný Prostředník mezi Bohem a námi. Zprostředkuje vše, co Bůh dává, co my podáváme Bohu. Vděčně se máme Ježíši klanět za to vše, neboť On nám vše dobré zasloužil - ale i to dobré, co jsme vykonali, bere za…

XXIII. krátké zastavení s růžencem

XXIII. Příběh šestý - Růženec za astronauty Slečna Dolores O'Hara je novináři velmi vyhledávanou osobností. Má zvláštní zaměstnání. Je aerospace nurse, jakousi opatrovnicí astronautů. Je velmi sympatická. Její pohled dovede být něžný, ale i tvrdý.…