Pod lupou

inspirace

Minutěnka - 23.září

Hluboké tajemství Prožíváme denně Božské cíle - naděje. Kristus Pán řekl: "Jako mne poslal živý Otec a Já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí Mne, žít bude skrze Mne .. " (Jan 6, 58). Uvaž to srovnání! Kristus Pán, Syn Boží, vychází od Otce, jest Jeho…

Minutěnka - 22.září

Oslavy od lidí nepřijímám řekl Kristus Pán židům, věděl, že v nich není lásky Boží. "Nehledám slávy své, ale slávy Toho, který mne poslal", řekl. A když Ho chtěli učinit Králem, skryl se. Často přikázal uzdraveným, aby mlčeli. Po vzkříšení mládence…

Minutěnka - 21.září

Děsivé vysvědčení Po uzdravení ochrnulého u rybníka Bethesdy v své památné řeči řekl Kristus Pán fariseům: "Poznal jsem, že ve vás není lásky k Bohu." (Jan 5, 42). Hrozné vysvědčení! Nic smutnějšího nelze o člověku říci. A což o osobě Bohu zasvěcené…

Minutěnka - 20.září

Vděčnost Podzimní kvatembr jsou dny díků za úrodu ... A v duchovním smyslu dny díků za Boží dobrodiní. Kolik je jich! Jsme jimi obklopeni, vdechujeme je jako vzduch. Církev svatá to má denně na starosti - proto ta výzva v prefaci: "Díky vzdávejme…

Minutěnka - 19.září

V duchu a v pravdě "Praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a v pravdě", praví Kristus Pán Samaritánce. To znamená - nejen vnějšími úkony, nýbrž i vnitřními, tj. v duchu víry, oddanosti a lásky. Kolik to modliteb denně! Jak velká to moc a možnost…

Minutěnka - 18.září

Stála pozornost je nutná, aby duše nějak nepozorovaně nenasáklá duchem světa, tj. aby neměřila, nehodnotila věci, události a lidí dle smyslových dojmů a přechodných výsledků. Tu potřebí stále být na stráži s velmi vážnou otázkou: Co tomu říká Bůh? -…

Minutěnka - 17.září

Kristovy pečetě Svatý František prožíval tak hluboce Kristovu lásku k Otci a duším a Kristovo utrpení, že ho to zcela proměňovalo a Kristus to potvrdil tím, že mu vtiskl svá stigmata. Tím před celým světem osvědčil, že František jest Mu zcela…

XXII. krátké zastavení s růžencem

XXII. Který z mrtvých vstal Ve světě je mnoho zla, utrpení a bolesti. Mnoho lidí žije ve stálé úzkosti a v očekávání čehosi zlého. Jiní jsou sklíčení nemocí, ztrácejí naději, do duše se vkrádá zoufalství. Někteří se utíkají k zábavám, ale na dně…

307. a 308. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15. a 16. září

15.září Pláče a usmívá se Dr. Klug píše ve své Věčné tesknotě: V Geiersberku jde hošíček - syn učitelův se sestrou nemocného p. faráře do kostela. Tam se zastaví u sochy Bolestné Panny Marie. Hošíček se na ni zadívá - a volá: "Podívej se, Panna…

306. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.září

Až budu povýšen, všecko potáhnu k sobě, řekl Kristus Pán. Povýšen, ale ne na trůn, nýbrž na kříž. Vidíš, v tom je zvláštní moc Krista Pána. Toužíš pomoci Církvi, duším .. jinak to nepůjde, než metodou Krista Pána. Na kříž se dá přibít, pak budeš…

« novější 1 11 12 13 14 15 16 17 28 42 55 starší »