Pod lupou

inspirace

53. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 24.prosinec

Modlící se srdce země Svatí snoubenci jsou v jeskyni za Betlémem. Město hýří, hřeší nebo spí! Oni bdí - na modlitbách. Jsou to modlitby za svět, prosby vstříc Vykupiteli. Tyto duše tvoří styčné body země s nebesy. Přivolávají příchod Boha, příchod…

52. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 23. prosinec

Chrám Boží jste! praví apoštol. Nitro křesťana je posvátné, Bohem zbudovaný chrám. Vše je tam posvěceno a zasvěceno službě Boží. Sám Trojjediný Bůh tam přebývá - a s Ním Jeho nebe. Je to velká milost, provází-li nás všude vědomí nesmírné důstojnosti…

Minutěnka - 22.prosinec

Rozjímání Ze všeho, co koná osoba Bohu zasvěcená, jest nejdůležitější modlitba - a z modliteb - rozjímání. On nás uvádí do tajemství Boha a života. Umožňuje sebepoznání, objeví nebezpečí, ukáže cíle a prostředky k nim. Je lékem na nervy, usměrněním…

Minutěnka - 21. prosinec

Pán můj a Bůh můj! Zvolání apoštola Tomáše, když před ním stanul vzkříšený Kristus Pán a ukazoval mu Svoje rány - jizvy , stalo se milou jiskrou a stručným vyjádřením - co duše cítí v blízkosti Boha: Jeho velikost - Pán, Jeho svatost - Bůh! A v tom…

Minutěnka - 20.prosinec

Nač pokušení? Je to jeden z bolestných problémů. Ale otevřme Písmo a hned se vše rozjasní. "Šťastný člověk, který přestál zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane korunu života." (Jak. 1, 12). A Tobiáši říká sv. archanděl Rafael: "Poněvadž jsi byl…

Minutěnka - 19.prosinec

Vlídnost vaše budiž známa všem lidem, píše apoštol (Fil. 4,4). Vlídnost je dobrota v pohledech, slovech, jednání. Pohled plný tichosti a dobroty, slova jemná, spíš tichá, ochota pomoci. Láska k mlčení, vděčnost za vše - celá bytost je tu k dispozici…

Minutěnka - 18.prosinec

Skromnost je velmi líbivá, získává lásku. Je dcerou pokory. "Já jsem hlas... já nejsem hoden rozvázat řeménků obuvi Jeho" (Mesiáše). Skromnost je magnet, který nás vábí k druhému. Pramen skromnosti je vědomí vlastní nedostatečnosti, vědomí o…

46. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.prosinec

Lakomství - hmotařství - poživačnost Rozkoš, ctižádost a lakota, jsou tři prameny všeho zla. Lakomství - tj. nezřízené přilnutí k majetku, je ze všech nejhorší, nejméně schopné nápravy. Je to ohavná neřest, která žene člověka, aby kladl cíl do věcí,…

45. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.prosinec

Já jsem hlas - odpovídá sv. Jan na otázku Židů, kdo jest. - Hlas! Mocný hlas, který připravoval cestu Pánu. Volal ku pokání, k nápravě života. Každý člověk a život má vzezření, hlas! Jsou to hlasy o velké víře, pokoře, ušlechtilosti srdce,…

44. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.prosinec

Advent Panny Marie Boží Syn se již vtělil. Pro Pannu Marii stal se skutečností, která vše ostatní převyšuje, na sebe soustřeďuje. Vše jest postaveno do služebnosti tohoto tajemství. Ono táhne a poutá Pannu Marii zcela do nitra. Hluboké klanění -…