Pod lupou

inspirace

rubrika Minutěnka Josefa Hloucha (r.1964)


Minutěnka - 31.říjen

Svatí v zrodu. Na to myslí Církev ve vigilii Všech svatých. Jakými cestami šli k nebi? - Nejrůznějšími, ale jedno jest všem společné: oběť a láska - obé neodlučně spojené. Písmo sv. nám na ně v nebi ukazuje: "To jsou ti, kteří přišli z velkého…

Minutěnka - 30.říjen

Přetvořujme se. Stále nutno dbát, abychom nezůstali na povrchu duchovního života, abychom duchovní život neviděli v určitých funkcích, modlitbách. zde jde o nesmírně víc: o život, vzrůst! - A to znamená stálou výměnu starého za nové, vnitřní přeměnu…

Minutěnka - 28.říjen

Příprava na království. Před svátkem Krista Krále uvažujeme, jak si Kristus připravil tak nevýslovnou slávu. Když sv. Jan ve Zjevení mluví o slávě Beránkově, na několika místech připojuje - "jenž byl zabit". Stručně vyjadřuje Kristovo dílo - zásluhy…

Minutěnka - 26.říjen

Čí je to obraz? táže se Kristus Pán farizeů, když Mu podali peníz daně. Ta slova - námět hlubokých úvah! Tvá duše, k obrazu Božímu stvořená, dostala svatým křtem zvláštní obraz - připodobnění Kristu Pánu - a stále víc připodobňovala, aby obraz…

Minutěnka - 25.říjen

Pokušení - Prostředí Snadno si namlouváme, jako by příčinou našich chyb a hříchů byly poměry, okolnosti, prostředí. Ano, okolnosti jsou příležitostí, zkouškou, ale ne příčinou. Zlo nevězí v různých okolnostech, ale v tobě! Tu nestvůru přechováváš ve…

Minutěnka - 24.říjen

Opuštěnost? - Nyní. Snad ze všeho utrpení největší je opuštěnost. Trpíš-li, ale jsi obklopen pozorností a láskou - to jaksi tlumí bolest. Ale když jsi opuštěn, sám a sám, a to zvláště, když ty pro každého máš srdce, které by neváhalo za štěstí…

Minutěnka - 16.říjen

V objetí kříže vítězství naše. Svatá Hedvika vytrpěla ještě víc než Terezie, ale ve všem zvítězila, objímajíc svatý kříž. Na kříži viděla, že Syn Boží trpěl mnohem víc, a to nevinně a se svrchovanou láskou. Proto se jí u porovnání s křížem její…

Minutěnka - 15.říjen

Sv. Terezie z Avily - trpitelka. Snad málo světic vytrpělo tolik, co tato světice. Neuvěřitelně mnoho vykonala, nevýslovně mnoho vytrpěla. Zde to vidíme. Volá-li Bůh někoho k velkému dílu nebo k velké svatosti, dává mu velký podíl na Kristovu kříži.…

Minutěnka - 14.říjen

Velikán s modlitbou. Svatá Terezie z Avily, světlo 16.století, reformátorka 17 ženských a 15 mužských klášterů karmelitánských, mystická duše, doktorka theologie, trpitelka. Pro uchování víry ve Španělsku a rozšíření v amerických koloniích vykonala…

Minutěnka - 13.říjen

Na hlubinu! Bezedná duše se snaží proniknout až ke dnu, k podstatě věci. Běda, kdo se odnaučil sestupovat ke kořenům věcí a událostí a stal se člověkem povrchním. Vnějšek ho zajímá a poutá, detail je mu tím nejdůležitějším. Nezná požadavků, potřeb…

Minutěnka - 10.říjen

Mučednictví Mnohým se dostalo milosti krvavého mučednictví. Svou krví směli vydat svědectví Kristu. Jejich zásluha jest veliká, jejich věčná odměna bude nesmírná. Snad myslíme na tyto vyvolené se smutkem, že nám té milosti není dáno. - A přece je!…

Minutěnka - 8.říjen

Opominutá dobra Jsou hříchy provinění, ale jest i hřích opominutí dobrého. Jsme povinni varovat se zlého, ale i povinni konat dobré. Bude nám naměřeno podle našich skutků. Ježíš - kamkoli vešel, všude dobře činil. - Opominutí dobra může být…

Minutěnka - 4.říjen

Zázrak z Assisi Svatý František je podivuhodný zjev: Prosťáček Boží, žebrák, toužící být poslední, je otcem největší řeholní rodiny na světě tří svých řádů. Velikánem ho učinila: 1. láska ke Kristu, zvláště na kříži. Kříž vzal Františka světu -…

Minutěnka - 3.říjen

Sv. Terezie od Ježíška Malá Květinka, ale velká světice! Světlo na nové cesty duchovního života. Láska k Bohu - touha po obětech - a láska ke kříži - toť známky jejího života. Milovat Boha pokornou odevzdaností do Jeho vůle a láskou dítěte: Věřit…

Minutěnka - 2.říjen

Andělé strážní Vznešený nebeský duch je Bohem dán každému z nás, aby nás chránil, povzbuzoval k dobrému a vedl k Bohu. Vznešená a velká jsi, duše má, - a věčnost, k níž se blížíš, je něco ohromně velkého, když Bůh ti dává takovou pomoc! - Je to…

Minutěnka - 1.říjen

Konej divy - růžencem! Když měl Mojžíš jít k faraónovi, aby propustil zotročený lid - bál se. Tu mu Hospodin řekl: "Jdi, vezmi tuto hůl do své ruky a konej s ní divy!" (Ex, 4, 1-17). A Mojžíš konal divy před Faraónem i na poušti. Divy možno konat…

Minutěnka - 30.září

Milost utrpení Nejtěžší problém - utrpení. Blaze tomu, kdo je pochopí v duchu Pána našeho Ježíše Krista! Každá, i ta nejmenší bolest jest od věčnosti v plánu Božím. Má své poslání. Neříkej, že je to maličkost. Bůh je nekonečný - a věci před ním jsou…

Minutěnka - 29.září

Boží plány a naše plány Milujícím Boha všecko pomáhá k dobrému. Obtíž vidět to záleží v tom, že nevíme, co je pro nás dobré. - A ještě horší je to, že se domníváme, že to víme. Proto si vytváříme své vlastní plány k své blaženosti - a v Bohu často…

Minutěnka - 28. září

Údy mystického těla V živém těle přispívá každý úd k blahu celého těla - všech ostatních údů. Tak i v mystickém těle - v Církvi: Dobro, ctnost, zásluhy jednoho přispívají určitou měrou všem ostatním. Z toho vidíme, že světci jsou největšími…

Minutěnka - 27.září

Pravá sláva Co se lidé napachtí za slávou, za přízní lidí, která je tak nestálá. Učme se od Ježíše: "Já nehledám slávy své, je někdo, kdo ji hledá a soudí .. Oslavuju-li se Já Sám, má sláva nic není. Mne oslavuje můj Otec" ... (Jan 8, 50, 54) To je…

Minutěnka - 26.září

Dva světy Židé nechtějí věřit v mesiánské poslání a božské Synovství Krista Pána. Kristus míří na kořen toho všeho, když praví: "Vy jste zdola, já jsem shora, vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa". (Jan 8, 23). Pozoruj život! Světem se…

Minutěnka - 25.září

Ve jménu Otce .. Kolikrát za den před modlitbou, jídlem, prací - děláme znamení sv.kříže a říkáme: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zdaž vždy uvážíme, jak velká a mocná jsou slova - a jak velký čin! ... Ve jménu Boha Trojjediného začínáme.…

Minutěnka - 24.září

Krása a svatost vůle Boží Ježíš jest náš jediný Prostředník mezi Bohem a námi. Zprostředkuje vše, co Bůh dává, co my podáváme Bohu. Vděčně se máme Ježíši klanět za to vše, neboť On nám vše dobré zasloužil - ale i to dobré, co jsme vykonali, bere za…

Minutěnka - 23.září

Hluboké tajemství Prožíváme denně Božské cíle - naděje. Kristus Pán řekl: "Jako mne poslal živý Otec a Já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí Mne, žít bude skrze Mne .. " (Jan 6, 58). Uvaž to srovnání! Kristus Pán, Syn Boží, vychází od Otce, jest Jeho…

Minutěnka - 22.září

Oslavy od lidí nepřijímám řekl Kristus Pán židům, věděl, že v nich není lásky Boží. "Nehledám slávy své, ale slávy Toho, který mne poslal", řekl. A když Ho chtěli učinit Králem, skryl se. Často přikázal uzdraveným, aby mlčeli. Po vzkříšení mládence…

Minutěnka - 21.září

Děsivé vysvědčení Po uzdravení ochrnulého u rybníka Bethesdy v své památné řeči řekl Kristus Pán fariseům: "Poznal jsem, že ve vás není lásky k Bohu." (Jan 5, 42). Hrozné vysvědčení! Nic smutnějšího nelze o člověku říci. A což o osobě Bohu zasvěcené…

Minutěnka - 20.září

Vděčnost Podzimní kvatembr jsou dny díků za úrodu ... A v duchovním smyslu dny díků za Boží dobrodiní. Kolik je jich! Jsme jimi obklopeni, vdechujeme je jako vzduch. Církev svatá to má denně na starosti - proto ta výzva v prefaci: "Díky vzdávejme…

Minutěnka - 19.září

V duchu a v pravdě "Praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a v pravdě", praví Kristus Pán Samaritánce. To znamená - nejen vnějšími úkony, nýbrž i vnitřními, tj. v duchu víry, oddanosti a lásky. Kolik to modliteb denně! Jak velká to moc a možnost…

Minutěnka - 18.září

Stála pozornost je nutná, aby duše nějak nepozorovaně nenasáklá duchem světa, tj. aby neměřila, nehodnotila věci, události a lidí dle smyslových dojmů a přechodných výsledků. Tu potřebí stále být na stráži s velmi vážnou otázkou: Co tomu říká Bůh? -…

Minutěnka - 17.září

Kristovy pečetě Svatý František prožíval tak hluboce Kristovu lásku k Otci a duším a Kristovo utrpení, že ho to zcela proměňovalo a Kristus to potvrdil tím, že mu vtiskl svá stigmata. Tím před celým světem osvědčil, že František jest Mu zcela…

307. a 308. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15. a 16. září

15.září Pláče a usmívá se Dr. Klug píše ve své Věčné tesknotě: V Geiersberku jde hošíček - syn učitelův se sestrou nemocného p. faráře do kostela. Tam se zastaví u sochy Bolestné Panny Marie. Hošíček se na ni zadívá - a volá: "Podívej se, Panna…

306. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.září

Až budu povýšen, všecko potáhnu k sobě, řekl Kristus Pán. Povýšen, ale ne na trůn, nýbrž na kříž. Vidíš, v tom je zvláštní moc Krista Pána. Toužíš pomoci Církvi, duším .. jinak to nepůjde, než metodou Krista Pána. Na kříž se dá přibít, pak budeš…

305. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.září

Dítě Panny Marie Svatost záleží v dokonalém následování Krista Pána. Ti jsou určeni k spáse, o nichž Bůh předvídá, že budou podobni Ježíši - Ideálu svatosti. - A poněvadž my máme býti skrze milost tím, čím jest Ježíš od přirozenosti, musíme být též…

303. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11. září

Všechno je tak krásné .. Roku 1941, 11. září umírá Anička Zelíková se slovy: "Všechno je tak krásné, s nikým bych nechtěla měnit. Nelituji, že jsem se obětovala. Pane Ježíši, mám Tě tak ráda!" Nemůže být šťastnějšího zakončení života. To děvče umírá…

302. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10. září

Má hodina Při svatbě v Káni Galilejské na upozornění Panny Marie odpovídá Kristus Pán: "Ještě nepřišla má hodina!" .. A před svým utrpením praví: "Otče, přišla hodina, oslav Syna svého!" Každý máme svou HODINU! Tím je náš život se všemi okolnostmi i…

XXI. krátké zastavení s růžencem

XXI. Příběh pátý - Růženec, zdroj síly Jednou odpoledne roku 1944 se generál Leclerc procházel sám na břehu řeky Djon, která se vlévá do řeky Kongo. Přiblížil se k němu černoch a pozdravil ho. - Dobrý dne, pane generále! - Dobrý den, příteli. Když…

300. a 301. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8. a 9.září

8.září Pohled do nekonečna Narození Panny Marie. Slavná kolébka. Díváme se, koho nám to dala - do jakých krás a velikosti vyrostl neposkvrněný život, který tu dnes vítáme na svět. Vše, co konáme, i ta nejmenší maličkost jest kolébkou něčeho věčného.…

299. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.září

Tři body - k dokonalosti Stále se nutno starat o své zdokonalení, posvěcení. Tu je potřebí snažit se o trojí: 1. Všecko, i nejmenší maličkosti přijímej z ruky Boží! Viz Otce nebes, jak se dívá, co ty v té situaci - s tou věcí uděláš, jak se zachováš…

297. a 298. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5. a 6. září

5.září Nevýslovné vzdechy Užasni! Odkud vycházejí? Z propastnosti Božství Ducha Svatého. "On sám prosí za nás vzdechy nevýslovnými". (Řím 8, 26). A za koho prosí? Za nás! Když někdo volá tak nevýslovnými vzdechy, pak tu musí jistě jít o něco…

296. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.září

Plač! Nezapomeňme! Sv. Benedikt předpisuje řeholníkům: "Denně své minulé hříchy s kvílením a slzami v modlitbách Bohu vyznávat!" Lkající dojdou milosrdenství! A ten druhý pláč - smutek -soucit se Srdcem Páně, tolik zraňovaným našimi hříchy. - A…

295. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.září

Neplač! řekl Kristus Pán naimské vdově. Ale ženám na cestě křížové: "Plačte!" Neplač nad obtížemi společného života, nad tíží práce, nad svými bolestmi - plačme nad svými hříchy, nad zkázou duší! A jest jeden smutek, Srdci Páně nad jiné milejší: je…

294. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.září

Ježíš jest mým životem To je vždy mocná obnova vznešeného programu - toto malé tajemství. Život, který neumírá, je stále činný, působí v nás vzrůst, rozkvět, zrání. Ta činnost v nás jest činností nejmoudřejšího Velitele a nejmocnějšího Pomocníka v…

293. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.září

Srdce Páně První pátek! Den, kdy máme všechnu snahu a pozornost věnovat své Lásce. Lásku máme, ale jde o to, jaká je to láska, co znamená v nebi, co pro naši duši, co pro svět. Láska nadpřirozená není vzplanutí citu, je to zvláštní a to nejvyšší…

220. a 221. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13. a 14.červen

13.červen - Dar rozumu Intelekt! Číst uvnitř, pronikat ke kořenům věcí a událostí, svatých pravd! Pomoc k hlubokému prožívání tajemství Božích a tím tajemství života. Vytváří hluboké duše. Dává jim lásku k samotě, která umožňuje sestup na hlubiny i…

219.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 12.červen

Dar moudrosti zvláštní uschopnění duše, aby chápala a si vážila, chutnala a zachovala smysl pro pravé hodnoty. "Chutnejme a vizte, jak sladký jest Pán!" Dát duchovnu ve všem prvenství a neprodat je za čočovici smyslového prožitku. Duchovní jemnost,…

217.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.červen

Seslání Ducha Svatého Ne mrtvá vzpomínka, ale živá skutečnost s plností všech milostí. Svátek duchovna, nadpřirozena, nitra, vyššího světla, oslava Boží lásky a milosti. Duch Svatý přišel za bouře, za chvění - řekli bychom zemětřesení - a jako oheň.…

215.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.červen

Ideál z Hlubin Trojice Ve svém Synu má věčný Otec vzor, aby měl i jiné syny - adoptované. A aby to uskutečnil, pohnutkou je Duch Svatý, věčný výron lásky Otce i Syna. Tu je ideál lásky, která se rozléhá navenek v nesčetných proudech, a zároveň je tu…

214.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.červen

Neujde žádná věc ... Ještě zůstaňme u své myšlenky: "Patřit na vše s velkou moudrostí!", pochopit, jaké jsou za dané situace možnosti, přinést oběť, oslavit Boha .. Pak nám neujde, neunikne žádná věc! Vidíme, že ty věci a situace jsou před námi,…

213. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6. červen

S velikou moudrostí ... Co to asi je, že k tomu máme jít s velkou moudrostí? Je to rada sv. Mechtildy (Tekoucí světlo božství): "Patřit na věci s velikou moudrostí, pak neujde žádná věc, aby duše naní nezískala chvály Bohu." Ta rada říká: Všecko,…

206.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 30.květen

Důvěrně v moci Kristovy lásky! Prastará modlitba! Modli se pomalu a uvažuj, zač smíš prosit, več smíš doufat: Pane Ježíši, odporoučím se Tvému Božskému Srdci, vrhám se do Tvého bezedného a překypujícího milosrdenství, odevzdávám se docela Tvé lásce…

197. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.květen

Co je Mše svatá? Nevýslovné tajemství, a to pro velikost, moc, pro divy, které se tu dějí. Zde se vtělený Bůh obětuje Bohu za naší pomoci, skrze nás. Tu nás nikdy nesmí opustit snaha: "božsky" - pokud nám bídným možno. Božsky důstojně, božsky svatě,…

194.Minutěnka s Josefem HLouchem - 18.květen

Žije ve mně Kristus! Blažená proklamace apoštola národů (Gal. 2, 20). Vrchol, jehož šťastně dosáhl. Vrchol nejobtížnější a proto jeho dosažení nejblaživější. Žije ve mně! Svůj život! Vládne - užívá mne jako svého nástroje. Myslí ve mně, miluje skrze…

192.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.květen

Sv. Jan Nepomucký - světec s prstem na ústech. "Blahoslavený, kdo jazykem nezhřešil!" Je to krásné vysvědčení, lze-li o někom říci: "Od něho nikdy neslyšel zlého slovíčka!" Chraňme jazyk poskvrny myšlenkou na Svátostného Pána, který má na našem…

186.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.květen

Hřích Je to tajemství ve svém vzniku, v podstatě i v následcích. Je to něco, co se postavilo do protipólu proti Bohu, který jest Svatost a jehož svatost je totožná s Jeho nekonečnou dobrotou a krásou. Je to strašné "Ne!", kterým se upírá a ničí…

183.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.květen

Konflikty Kdo žije s druhými, snadno narazí. Každý je nějak hranatý. Narazíš-li, nedomnívej se, že samozřejmě je vinen ten druhý. Hledej vždy nejprve příčinu v sobě samém! A to při každém neúspěchu. Uvaž též, že je ve světě více hlouposti než zloby…

182.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.květen

Dobrý Pastýř je Bůh. Zná své ovečky. Miluje své ovečky. Má pro ně nejlepší pastvu. Chrání je proti vlkům. Šťastné ovečky, nebudete mít nedostatku. Ani ve stínu smrti se nemusíte bát zlého, neboť On je s vámi! Toto vědomí dává duši pocit jistoty a…

181.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.květen

Ke svatosti

180.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.květen

Víc než jiní Kristus Pán zamýšlí ustanovit Petra hlavou Církve. Zkouší. Netáže se na jeho studia ani na jeho ctnosti, ani na jeho víru - nýbrž na jeho lásku! "Miluješ mne víc než tito?" (Jan 21, 15) ... a druhý a třetí a vždy týž dotaz: "Miluješ mne…

179.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.květen

Trpělivost Trpělivost - vítězství nad situací, pán situace. Netrpělivý již prohrál. Vítěz nad sebou je trpělivý. Trpělivý se vnitřně spojil s dobrým výsledkem - jde za ním, ten ho vábí, sílí, jakoby se vléval do jeho duše. Trpělivý umí nevidět svých…

178.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.květen

Milující trpělivost Trpělivostí spasíte své duše! Trpělivost je výslednicí pokory a lásky. Přibližuje nás co nejvíce Božskému Trpiteli. Trpěl, poněvadž miloval. Odtud naše heslo: "Milující trpělivost!" Je krásná! Trpí a nepřestává milovat ani Boha,…

177. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.květen

Práce

173.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.duben

Proč mlčel? Celým utrpením Páně táhne se posvátná spona od bolesti k bolesti, - je to mlčení Krista Pána. To obetkává celé utrpení zvláštní krásou, dává mu zvláštní přitažlivost, budí zvláštní úctu. Je souzen, ale většinou mlčí. Promluvil jen to, co…

172.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 26.duben

Neustávejme! /pozn. četla jsem, že nevstávejme/

171.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 25.duben

Nové stvoření V modlitbě po přijímání na středu po Božím Hodu velikonočním prosíme, aby nás, od veškeré staroby očištěněné, přijetí svátosti přeměnilo v nové stvoření. To je největší a nejvýznamněší účel sv. přijímání: Stála snaha zbavovat se…

170. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 24.duben

A tak Stručná spojka, ale v evangeliu velikonočního pondělí tak mocná, že se zdá nositelkou celého tajemství Kristova. Kristus Pán se připojil jako pocestný k smutným učedníkům, kteří šli z Jeruzaléma do Emauz. Když na Jeho otázku, o čem hovoří a…

165.Minutěnka s Josefem Hlouchem -19.duben

Vrchol lásky Večer před svou smrtí, kdy zrazen byl, kdy duše byla smutná až k smrti, pamatuje na nás milý Spasitel. Každý z nás v té chvíli tanul Mu na mysli, když konal vrcholný svůj div - Eucharistii. Jaké bohatství, jakou moc, milost a lásku nám…

164.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 18.duben

Ježíš věděl a znal .. Tolik se připravoval na své utrpení! Tolik o ně zápasil! A nyní, když se blíží - jaká hrůza a děs a smutek až k smrti! Nepochopíme, neuvážíme-li zvlášť jedno: Ježíš je vševědoucí. Dívá se a měří a soudí podle norem Božích. S…

163.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.duben

Nejmocnější Přímluvce! Ne, není to nikdo z tvorů, je to sám Syn Boží a v Něm - Jeho utrpení. V pondělí svatého týdne prosíme v Mešní modlitbě, "abychom, kteří v tolika protivenstvích klesáme ze své slabosti, oddechli si na přímluvu utrpení…

162.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.duben

Opuštěnost Páně na kříži byla vrcholem všek muk Spasitelových. Je hrozné, když člověk ztratí vše, i celé své dílo, i své přátelé, ale ještě mu zbývá pohled vzhůru - je tu Bůh. Ten neopouští, je ti blíž, čím dál je přítel. - Avšak ani této útěchy…

161.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.duben

Vítáme Krista! (Svatý týden) Květná neděle! Vítáme Krista Pána do Jeruzaléma, ale s jinými pocity, než měli nejlepší přátelé Ježíšovi, když Ho doprovázeli na první Květnou neděli. Vítáme Ho k Jeho dílu vykupitelskému, k dílu za každého z nás. A…

160.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.duben

Boží Moc a Moudrost Poměr ke Kristu je poměrem k Bohu - a proto záležitost nejosudovější. Apoštol píše (1 Kor 1.), že Kristus Ukřižovaný, jehož hlásá, je židům pro pohoršení, pohanům pro pošetilost. Ale těm, kdož jsou povoláni, židům i pohanům, je…

XV. krátké zastavení s růžencem

XV. Růženec mučednic Růženec sv. Marie Gorettiové, třináctileté mučednice křesťanské čistoty. Když ji vrah napadl a několikrát bodl nožem, svírala v rukou růženec tak silně, že je roztrhla na kusy. Nalezli ji na podlaze v kaluži krve. Stále svírala…

159.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.duben

Mocná jistota Kdyby se někdo tázal, zda existuje něco tak velkého, tak mocného, tak jistého, že by bylo moudré pro to žít, obětovat se a umírat - pak nebe i země má jednu odpověď: Je to láska Kristova! Jaké legie životů již se jí zasvětily, oddaly…

158.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 12.duben

Jsme reprezentací Boha! Je to něco velkého, slavného! Předně svým bytím reprezentujeme Toho, který je! Jako vykoupení reprezentujeme dílo Božího Syna. - Jako posvěcení - jsme chrámem Ducha Svatého. Kdo je Bůh a co je člověk? Člověk ubožátko - a…

157.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11.duben

Tajemný háček Naříkáme na své překážky, na trápení. Tím ukazujeme, že jsme v poznání slepí, v trpělivosti zbabělí, v lásce vlažní. Náš Pán (dle sv. Mechtildy Tekoucí světlo 180) pravil: "Ten člověk nechce být nemocen a nechce být hanoben, ale na co…

155.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 9.duben

A opět Boží láska Bůh se mi dává až do bezmeznosti nemluvněte, potupy ukřižovaného člověka. "Tak Bůh miloval svět ... " - Je nutno míti to stále na mysli a měřit svou lásku a obětavost s láskou a obětí Boží. Když Bůh "TAK" - jak asi ty, hříšník?…

154.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.duben

Církev Pius VI. píše r. 1799: "Bůh chtěl, aby Církev vděčila za své zrození kříži, svou slávu potupě, své světlo temnotě, svou pevnost svým ranám. Nikdy není její vznešenost zářivější, než chtějí-li ji lidé zatemnit". "Církev nevítězí s mečem v…

153.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.duben

Hřích pohřbil člověka v nicotu, v temnotu. Kdyby se člověk mohl i materielně zničit, aby neexistoval, zloba hříchu by na to stačila. Však přinesla smrt životu ... Každý hřích ničí něco na našem já, ubírá z podstaty, olupuje člověka po té…

152.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.duben

"Boží láska a naše odpověď"

151.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.duben

"Blížit se podávat" Láska je moc samotící a pojivá. Láska k Bohu osamocuje. Vyžaduje pohledu a tužeb po nekonečných hodnotách, a proto už tím nás odlučuje od hodnot chvilkových, částečných. A tak vidíme světce, ač sebe cele dávají duším, jsou tu…

150.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.duben

"Cíl snažení - láska!" "Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm". (1 Jan 4, 16) Denně bychom si měli připomínat tuto nejzákladnější pravdu života. Snadno se staráme o mnohé, zapomínajíce na jedno potřebné. Mějme odvahu a sílu…

149.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.duben

"Trůn kříže" Kristus Pán mluví o svém povýšení na kříž. Technický výraz je též "vystoupit na kříž". Obojí výraz má v pozadí představu něčeho vyššího. Ježíš má na mysli svůj kříž jako trůn - lásky, milosti, milosrdenství a všeho slitování. To je…

148.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.duben, 2.duben

1.duben "Tvář Boží lásky" Ukřižovaný - to je nejvlastnější a nejpůsobivější tvář Boží lásky. Vtělený Bůh, ponořený do moře bolesti - to jest Jeho křest, aby byl naším Vykupitelem, bratrem za nás. Dokonává své dílo, když je dokonale rozšlápnut - v…

147.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 31.březen

Láska a sobectví

146.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 30.březen

Ještě andělé krásní tím, že ve všem plní vůli Boží. Tím v sobě vytvářejí pravou krásu, tím Bůh v nich - v jejich vůli přebývá jako milovaný Otec a Pán. Tuto krásu, pro kterou nemá svět výrazu, nutno vnášet do světa. Duše stále mladé a krásné pohledy…

145.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 29.březen

Jako andělé Strážní Jsou nám posláni na ochranu, ale stále patří na tvář Otce v nebesích. Proto z nich září nesmírná krása - smrtelným očím ovšem neviditelná, proto mají takovou moc, proto jsou stále blaženi, i když člověk nedbá jejich vnuknutí.…

144.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 28.březen

Život jako modlitba, modlitba jako život Tto je nejsprávnější směr našeho snažení, života. Hledat a utužovat kontakt s Bohem, hledat, jak bychom lépe sloužili a zasloužili si Božího zalíbení. Sloužit v pokoře a v lásce - to je život modlitby. Vše,…

143.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.březen

Utrpení Kristus nepřišel odstranit, nýbrž posvětit svými bolestmi a smrtí. Umožnil, aby nám utrpení bylo očistou, lékem, posvěcením, zásluhou, abychom se jí přiblížili a podobali Jemu, jediné Kráse! Ukřižovaný - to je nejvlastnější portrét Krista…

142.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 25. a 26. březen

25. březen - (Zvěstování Panny Marie) "Boží cesta" Jsme cílem nevýslovného ponížení Božího Syna. Bůh plýtval mocí a láskou, když stvořil člověka, a když to člověk zneužil a sáhl na Boha, odpověděl Bůh nekonečně větší štědrostí. Sebe dal do otroctví…

141.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 24.březen

Půst

140.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 23.březen

Postní doba ... znamená hluboký, co možná trvalý pohled na trpícího Spasitele. Ten pohled nás posílá do našeho nitra, kde se odehrávají dějství spásy. Půst - doba vnitřnění a zamyšlení se nad sebou. Vrať se do nitra, tam tě čeká Bůh, tam chce s…

139.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 22.březen

Přilnutí k Bohu Čím více a mocněji utíkáme od svého "já" k Božímu "Ty", tím více k Bohu lneme a naše přilnutí stává se přebýváním v Bohu, spojení s Bohem. Umět se uvolňovat od věcí, spouštět se do hlubiny Božského! Stále se uvolňovat pro objetí Boží…

138.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.březen

Dobrý úmysl 1. stav duše, 2. úmysl, 3. skutek sám. "Kdo přijme jedno takové dítě ve jménu mém, mne přijímá", řekl Ježíš. Čím vyšší úmysl, tím hodnotnější skutek. Úmysl je tím vyšší, čím víc je prostý sobectví, čím více dobra a čím vyšší dobro chce…

137.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 20.březen

Bože, chci Tebe! Nebylo nás, ale Bůh nás zavolal v existenci. My jsme odpovědí na Boží tvůrčí ANO! Bůh nás chtěl. Odpovídá se směrem, kterým se volá. Když jsem od Boha chtěné ANO, musím ze svého života učinit vůči Bohu láskyplné, pokorné ANO! Řeč…

136.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 19.březen

Svatý Josef Po Panně Marii Kristu Pánu nejblíže. Muž spravedlivý a čistý, srdce dobrého! Utrpení má mnoho pramenů. Jedním z nich je nebezpečí ztráty bytosti milovaných. Josef miloval Marii. Mocná to byla láska - poněvadž byla čistá! A nyní když…

135.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 18.březen

Duše má velebí Hospodina! Všimněme si toho přívlastku má! Je velmi častý, nenápadný, a přece - polož jej ke ke slovu duše - a zjeví se ti nesmírně vážné tajemství. Duše má! Ta, kterou mi Bůh dal. Ona je to pravé "já". Její kvalita jest i kvalitou…

134.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.březen

A ještě o té nejkrásnější!

133.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.březen

Opět: Krása, podstata pokory Pokorný je ten, kdo neklade naděje na štěstí v sebe, nýbrž v Boha. Když se mu něco nepodaří, když ho druhý pokoří, umenší - netrápí se pro to, neboť ví, že tím pravého štěstí ani naděje na štěstí neztratil. Jeho naděje…

132.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.březen

V Ježíši Kristu Známe tu jiskru Ducha Svatého, to heslo apoštola národů, které přichází v jeho listech v obměnách přes 160 krát. Ono tlumočí tajemství apoštolovy lásky ke Kristu, obětavosti, apoštolátu! Kristus na výšinách naší bytosti! Vládne,…

131.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.březen

Ježíš vše - ve všem! Otec nebeský chce, aby nám Ježíš byl vše, abychom skrze něho měli všecko. V něm je nám Bůh viditelný. Ježíšova viditelnost - lidská přirozenost je nástrojem spásy a milosti. Vše skrze ni. - Šťastná duše, která umí Krista všude…

130.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.březen

Mučivé překvapení K nejhroznějším zážitkům na věčnosti patří nesporně poznání: "Mýlil jsem se! Promarnil jsem život!" Sláva a požitek a rozkoš zjeví se tam jako šklebivé nic. Mučivé překvapení - poznat: Vše jsem obětoval, miloval a sloužil tomu, co…

129.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 12.březen

Neúspěchy Pán Bůh nevypsal žádné prémie na úspěchy našeho snažení. Jsme povinni orat, zasévat, zalévat ... ale vzrůst je věcí Boží. Ve službě Boží bývá leckdy neúspěch největším triumfem. Naše služba a obětavost neztrácí zhola nic na kráse a…

128.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11.březen

Velká trpělivost Apoštol píše: "Ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: Velkou trpělivostí v souženích, v nesnázích a úzkostech, v ranách, v žalářích a nepokojích, v námahách, v bděních a postech, čistotou a poznáním, shovívavostí a…

127.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.březen

AVE Jinoch zbloudil, klesl. Rozerván, zoufalec, je v Alpách. Strmá skála, pod ní hluboké jezero. Tam bude (?) všemu konec! Již se chystá k hroznému činu. Jsou vteřiny, které mají cenu smrti nebo života - věčnosti. Ale v tom zazní z údolí zvonek -…

126.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 9.březen

Výměna (Vtělení Páně) Hluboké tajemství! Vtělení Páně, základ všech tajemství - "Výměna" - Bůh se stává člověkem, bere si naše člověčenství a dává nám podíl na svém božství. Člověkem se stává: 1. aby se stal viditelným, 2. aby se mohl za nás…

125.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.březen

Z Boha Svatý Jan, zakladatel Milosrdných bratří. Kdysi tulák: V 8 letech utekl z domova. Pásl dobytek. Byl vojákem v několika válkách, pak sluhou velmože v Africe. Pak podomním obchodníkem s devocionálemi, knihkupcem - až tu slyšel kázat sv. Jana z…

124.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.březen

Kajícnost za malé hříchy Je velká škoda pro život nevšímat si malých nedbalostí, malých poskvrn! Sv. Mechtilda píše (Tekoucí světlo 158 - ) "Zanedbávám-li při smíchu, který nikomu neškodí, nebo při kyselosti ve svém srdci, které nikomu neprojevím,…

123.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.březen

Malé poskvrny ve světle slunce Každé poznání Boha je spasitelné, ale pro snaživou duši nejmocnější jest - poznání Boží svatosti. Je to nekonečná dokonalost a absolutní, bytostné vyloučení všeho nedokonalého. Je to dokonalé Božské splynutí s…

122.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.březen

Moc modlitby a oběti Pius XI. napsal v Apošt. Konstituci "Umbratilem" (15. 10. 1924) Kartuziánům: "Je snadno pochopitelné, že ti, kdo horlivě plní povinnost modlitby a pokání, přispívají mnohem více ke vzrůstu Církve a k blahu lidstva než ti, kteří…

121.Minutěnka s Josefem Hlochem - 4.březen

Svatost

120.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.březen

Zavřela se brána

119.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.březen

Šťastná volba Blahoslavená Anežka Česká! Vidíme ji zobrazenu, jak na zemi u nohou jí leží knížecí koruna, ale v náručí Anežka objímá kříž. A Církev v modlitbě k ní jí blahopřeje - neboť Anežka: "Pohrdajíc královskými slastmi, pokorně následovala…

118.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.březen

Svaté přijímání - poslání a závazek!

117.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 28.únor

Mysterium

116.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.únor

Ježíši - na patenu .. Ježíš sebe i nás obětuje nejen ve mši svaté, nýbrž i ve Svatostánku. Tam je ve stavu oběti, tam je stále činný - a jako po pravici Otcově v nebi, tak i zde - "semper" stále žije, aby za nás prosil, obětoval se. A tak mysleme…

115.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 26.únor

Ježíšova radost

114.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 25.únor

Účinek oběti Chvěli bychom se radostí a vděčností, kdybychom měli živě a trvale na mysli, co máme ve Mši svaté: Všechnu bohopoctu, kterou jsme Bohu povinni, všechno dostiučinění za své hříchy i jiných, všechnu moc proseb za vše, co potřebujeme,…

113.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 23. a 24. únor

23.únor - Památka Když byl za revoluce veden na popravu král Ludvík XVI. ode všech opuštěný, viděl u cesty klečet plačícího věrného sluhu Cleryho. Byl dojat. Co dát na památku dobrému a věrnému služevníku? Vytrhl si několik šedivých vlasů: "Zde…

112.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 22.únor

Kříž "Chci znát jen Krista, a to Ukřižovaného!" To je jediné přání apoštolovo, a přece, co vše poznal: Není milost - leč z kříže Kristova. Kristus Pán na kříži - to je nejpůvodnější pramen odpuštění a posvěcení. Není, čeho by neměl - je Bůh! Není,…

111.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.únor

Spojení s Kristem Pánem Kristus Pán nás nevýslovně miluje. Pravá láska touží být stále s milovanou bytostí. A Ježíš to umožnil svým divem eucharistickým. "Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, zůstává ve Mně a já v něm". (Jan 2, 20) Milující považuje…

110.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 20.únor

Milujícím Boha ...

109.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 19.únor

Hřích ...

18.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 18.únor

"Boží plán" Bůh má s námi zde i na věčnosti jen jeden plán. Je to plán celistvý, vše k němu směřuje. Apoštol zjevuje, jaký je to plán (1 Sol. 4, 3) "To je vůle Boží, vaše posvěcení". To je plán i na věčnosti: "Abyste byli vy, kde já jsem". Ten plán…

107.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.únor

Láska rozhoduje

106.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.únor

Velmoc lásky! Božská láska - nadpřirozená ctnost - spojuje nás s Bohem, připodobňuje Bohu, dává podíl na Boží svatosti a kráse moci, uschopňuje jednat božsky, dává duši nevýslovné možnosti, zasahuje nejpožehnaněji do vzezření a osudu duše na…

105.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.únor

Náš Spasitel Přeškoda, že si představujem Krista Pána nesmírně daleko - vzdáleného života. A zatím - Kristus Pán je stále a každým okamžikem "Náš Spasitel"! Stále bdí nad námi, stará se. Jako kmen v ratolesti a hlava v údy, tak On v naše duše vlévá…

104.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.únor

Trojí lítost Sv. Mechtilda mluví o trojí lítosti: 1. Lítost viny obsahuje hořkost v srdci, stud ve smyslech, nápravu života, 2. lítost pokání obsahuje horlivou práci, čisté vítězství nad pokušením, 3. lítost lásky. Více bolí, že jsme Boha urazili…

103.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.únor

V Ježíši Kristu! To je heslo apoštola národů - to je jedním slovem vše, co konal, psal, miloval, po čem toužil. Celý duch. život záleží na našem poměru ke Kristu. Aby nás mohl vykoupit, aby to, co bude obětovat, mohlo být za nás, musel se s námi…

102.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11. a 12.únor

11. únor - Zjevení Panny Marie v Lurdech V Lurdech se zjevila Panna Maria jako Neposkvrněná. A je zajímavo - není jiného místa, kde by se dělo tolik divů. Neposkvrněná - znamená vítězící nad satanem a hříchem. Proto Maria zde triumfuje nad bolestí,…

101.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.únor

Církev a blahobyt Poslání Církve na prvním místě není dávat hmotný chléb lačným, nýbrž spasit duše. Kristus Pán mohl učinit tisíckrát víc divů, a neučinil. Církev je poslána otevírat dlaně, srdce k lásce a spravedlnosti, v tom všem má být vůdkyní.…

100.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 9.únor

Krev Kristova - za krev lidí, duší Co krve bylo již na světě prolito! Co se jí země napila! A pořád musí pít - aby sténala v tím větších bolestech. Vedou se války ... pronásledování ... Ale my známe i vyšší skupenství: nad hmotu a tekutinu a plyny…

99.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.únor

Hlas Krve Kristovy Svatí mají převelkou moc - vyprosit odpuštění, milosti. Tak mnohého se lze dovolávat! I my sami se dovoláváme: své bídy, bolesti, lásky, důvěry ... ale ze všeho nejmocnější je hlas Krve Krista Pána, bolestně za nás prolité. Je to…

98.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.únor

"Hrdinové"

97.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.únor

Ukázala se milost Boha našeho

96.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.únor

Ježíš - Světlo! Simeon nazval Ježíše Světlem k osvícení pohanů. Z oslavy očišťování neseme si domů svíci, symbol Ježíše. A naše heslo: Ježíš - Světlo mé! V tom světle se vše pochopí, i to, co ve filosofii zůstává mučivým otazníkem: utrpení, bolest.…

95.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.únor

Co Maria obětuje Osvícena Duchem Svatým Maria ví, co se děje ve chvíli, kdy obětuje Božské Dítě. Proniká k tajemství velikosti a štěstí, jež záleží v oběti. Zcela se ztrácí v myšlení svého Dítěte, s nímž je nejdokonaleji vnitřně spojena. 1. Dává…

94.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.únor

Jména - daná Ježíši Blažený stařeček Simeon se rozezpíval štěstím, že nejen směl uvidět a pozdravit, ale i na svých loktech pochovat Krista Pána. Čtyři významná jména Mu dává: "Viděly oči mé ... Spásu ... Světlo ... Slávu ... Znamení ..." A stařec…

93.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.únor

Setkání s Pánem ...

92.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.únor

Jen když Krista získám! Svatý Ignác, apoštoský žák, biskup antiošský píše: "Oheň, kříž, šelmy divoké, rozedrání údů a muka tělesná, všechna muka, jaká dovede vymyslet satanská dovednost - to ať mne stihne, jen když Krista získám!" Tak píše svatý…

91.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 31.leden

Momentky: Světec Jan Bosko 1. Na Boží Hod velikonoční 1.dubna 1934 za jásotu kanonisován Jan Bosko, kdysi bosý, chudý pasáček stád. Hle, co může milost Boží a dobrá vůle! 2. Chudý, od mnohých za úchylného považovaný kněz, který neměl nic, leč moc…

90.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 30.leden

Ať poroučí láska!

89.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 29.leden

Máme anděla, řekl kdysi jeden ženevský katolík o svém biskupu, sv. Františku Saleském. Anděl zbožností, čistotou, láskou. Anděl nepřemožitelné trpělivosti a dobroty. Svému odpůrci řekl: "Vím, že jste proti mně, ale já nejsem proti vám. Vyrvete-li mi…

88.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 28.leden

Apoštolova modlitba Sv. Pavel sděluje Filipanům, svým zvlášť milým křesťanům: "O to se modlím, aby vaše láska víc a více vzrůstala v poznání a všelikém porozumění, abyste schvalovali věci lepší, abyste byli čisti a bez hany ke dni Kristovu, naplněni…

87.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.leden

"Máš závaží" V mystickém hovoru se Spasitelem slyšela sv. Mechtilda: "Já mám zlato, ty máš závaží!" Zlatem na misce Božích vah jsou milosti, Boží láska, dary. Ač jsou to hodnoty nedozírné, přece si je můžeš s milostí Boží získat. - Máš závaží. -…

86.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 26.leden

Nevýslovný dech Hodnota našeho života záleží nejvíc na hodnotě modlitby. Dokonalá modlitba vede k dokonalému životu. Co to definicí modlitby! Hodně hluboko a proto výstižně to vyjadřuje sv. Mechtilda s "Tekoucím světle Božství": "Bože, mezi Tebou a…

85.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 25.leden

"Vím, komu jsem uvěřil!" Jak to zní mohutně! Vím, kdo jest Ježíš! Kvůli němu jsem vše opustil. Vím, že s ním všechno získám! On je mou jistotou, nadějí, budoucností, oporou, útěchou, odměnou ... Tajemstvím velikosti sv. Pavla je K R I S T U S! v…

84.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 24.leden

Nekonečné milosrdenství Jedna z nejradostnějších pravd o Bohu, Bůh je nekonečně milosrdný. To ovšem netryská ze soucitu s naší bídou - Bůh nemůže být rozechvěn, dotčen - nýbrž u Boha je kořenem, východiskem milosrdenství Jeho dobrota, která se…

83.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 23.leden

"Nalévají hořkosti" Sv. Mechtilda píše v Tekoucím světle Božství: "Miluji ty, kdož mi nalévají hořkosti, neboť mne obohacují milostí". Je to jedno z největších vítězství nad sebou samým i nad zlem - vidět v protivenství možnost přemoci se a tak…

82.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 22.leden

Hřích Chceme-li žít v bázni Boží, v úctě k Boží nekonečnosti a svatosti, nutno se bát hříchů. Máme strašnou a přesmutnou možnost říci Bohu "NE", odepřít Mu svůj život. Je to zoufalý krok proti nekonečné lásce. Tu mluví vše jen o slzách a smrti. Kdo…

81.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.leden

Několik jiskřiček: Bůh - Láska Denně rozjímáme, myslíme, vyslovujeme "Boží láska". Pokusme se nahlédnout v její hlubiny! Jsou závratně krásné. Bůh je Láska. Láska je Jeho podstatou. Zcela láska a jen láska. Není schopen leč lásky. Vše jiné by bylo…

80.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 20.leden

Moc svatosti Tak rád bys vykonal mnoho. Nuže, posvěcuj se mnoho! Čím víc Boží lásky si získáš, tím víc je v tobě činný Bůh. Pramen všeho života a svatosti se stále víc otvírá a tryská mocněji. Přirozená plodnost je omezená, nadpřirozená může stále…

79.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 19.leden

Hle, čím máš být! Bůh nám dává existenci z trojího vznešeného důvodu: Máme být: 1. odleskem Jeho krásy, to jest svatosti, 2. pomníkem, dílem Jeho dobroty, 3. holdem Jeho Majestátu Jdi s tím požadavkem ke každému úkolu! Bude tě to zvedat, zvát…

78.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 18.leden

Apoštolát je práce na spáse duší. Je to podíl na vykupitelském díle Kristově. Vyplývá z víry, že jsme údy téhož mystického těla Kristova - Církve. Kdo nenosí v srdci jako sladké břímě Kristovo touhu po spáse celého světa, ten nepochopil Kristovo…

77.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.leden

Ctižádost zdánlivě nevinná chyba, ale je to hrozná nemoc a pramen starých jiných chorob. Je žalostným dědictvím po prarodičích, kteří zatoužili být jako Bůh. Odtud na ni tak strašná kletba. Co životů a národů zničila! Co štěstí zahnala z duší, jaký…

76.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.leden

"Ze srdce" Kristus Pán učí o odpuštění. Jeden člověk byl dlužen králi deset tisíc hřiven (asi 40 miliónů!) Král určil prodat ho, i ženu a děti - majetek. Tu on prosil - a král se smiloval a vše mu odpustil. Ale když šel dlužník od krále, potkal…

75.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.leden

Modlitba a sebezapření Apoštolé nemohli vymítnout zlého ducha z náměsíčného chlapce. Táží se, proč. A Kristus Pán odpovídá: "Takový duch se nedá vymítnout leč postem a modlitbou!" (Sr. Mt 17, 14-20). To jsou dvě mocnosti nás slabých: Modlitba a…

74.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.leden

Moc poznání Boha Nejvyšší úkon rozumové bytosti jest poznávat Boha. V poznání se spojují dva póly. Poznávat znamená zasnubovat se s věcmi, přijímat je v sebe. V poznání Boha z lásky a v pokoře duše slaví své zasnoubení s Bohem (sv. Augustin).…

73.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.leden

Svatý křest Dnes se slaví památka křtu Páně. Lidstvo má být znovu upozorněno na svátost křtu, která je branou ke všem svátostem. I nám se té svátosti dostalo. Máme jít celým životem u vědomí: Jsem pokřtěn, jsem Božím dítětem, jsem Kristův. Jako…

72.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 12.leden

Soucit je cit s bolestí druhého. Je znamením jemné duše, ušlechtilého charakteru, velikého srdce, které má dosti místa pro bolesti druhých. Je znamením duše nesobecké. Ben Hur je po hrozných útrapách na galejích, bojích, v Antiochii v rozkošném…

71.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11.leden

Program dne Začni den s duchovním programem, abys ho nepromarnil, aby ses neodchýlil. 1. Nes si do dne krásnou, posvátnou myšlenku, jíž se chceš věnovat a jí vše posvětit. 2. Čeho zlého se chceš zvlášť varovat? 3. Co zvlášť krásného chceš vykonat…

70.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.leden

Plodný život "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřeže, avšak každou, která nese ovoce, očistí, aby nesla ovoce více." (Jan 18, 1-2). Vážný pohled. Výstraha těm, kdož se domnívají, že když…

69.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 9.leden

Vrcholná cesta duchovního života je cesta dokonalé odevzdanosti. Dát vše do správy Bohu! Nežádat nic, neodmítat nic, netoužit leč po tom, co chce Bůh. To je těžká, strmá cesta - ale má zakončení nejslavnější, a to bude bez konce. Jen jedno je…

68.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.leden

Čistota sama nestačí Máš plány neposkrvnit se, ale čistota sama nestačí. - Přišla prý duše k nebeské bráně. Tlačí se do nebe, ale svatý Petr překvapen, táže se jí: "Proč se sem tlačíš, proč myslíš, že bys sem patřila?" A duše odpovídá: "Podívej se…

67.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.leden

Zastupovat Pannu Marii Když 8.prosince 1854 prohlašoval Pius IX. dogma o Neposkvrněném Početí Panny Marie, v té chvíli zjevila se Panna - Matka Neposkvrněná, ctih. Matce Emilii Oultremontu, pohřížené v rozjímání a vyzvala ji, aby založila společnost…

66.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.leden

Vůně adorátorské duše Ctnosti dávají duši krásu, ctnostné úkony získávají zásluhy, ale je jedna vlastnost, která obětkává duši nebeskou vůni, a to je duch adorace. Je to povolání nebešťanů, k němuž se připravujeme. Oni padají na tváře před trůnem…

65.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.leden

Tvůj duchovní život může být krásný. V tom výroku je bolest. On naznačuje, že ten život snad není krásný .. Proto postup a řekni: Musí být krásný! a ještě dál. Bude krásný! Není-li duchovní život krásný, pak není nitro krásné. A není-li nitro…

64.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.leden

Stabilita Krásné jsou úkony ctnosti, ale pravou cenu mají teprve tehdy, když se staly ctnostným zvykem, když jsou takřka druhou přirozeností, když vešly do krve. Jakou pak cenu má - občas, semtam něco vykonat? Dokud se ctnost neosvědčila i v…

63. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.leden

Život - výkon Čím více dobra toužíš vykonat, tím větší jsi! Život má být velký výkon. Duše - a zas duše - volá život - činnost Krista Pána: Chce je zachránit. Duše - a zas duše - řve satan - chce je zničit. - Komu pomůžeš ty? Duše - a zas duše -…

62.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.leden

Jméno: Ježíš dáno vtělenému Synu Božímu od samého nebeského Otce. Jméno nejsvětější, nejmocnější, nejdražší. Znamená: Vtělený Bůh! Spasitel. Je světlem v temnotách. Jen zavolej v bezradnosti: Ježíši! a bude ti, jako když ve tmě otočíš vypínačem…

61. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.leden

Trojí snaha Ve jménu Páně do nového roku! S plností vnitřní energie, s bezměznou důvěrou v Boží pomoc, s veškerou rozhodností učinit tento rok svatým. To znamená skládat jeden svatý úkon k druhému. Dát romu roku nejbohatší náplň. To se stane, budeme…

60. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 31.prosinec

Vzpomínáme: Uplynulý rok - to byl čas - a čas jest milost a možnost posvětit se, konat dobro, získat si zásluhy. - Dnes náš blaží každé vítězství nad sebou, sebezapření, heroismus pokory, lásky. A což až uvidíme velikost Boží tváří v tvář? - Dnes…

59. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 30.prosinec

Moc mlčení Zatímco vše trvalo v hlubokém mlčení a moc ve svém běhu ku polovici cesty dospěla, všemohoucí Slovo Tvé, Pane, z nebe přišlo od královských sídel... (Moudr. 18, 14-15). Největší div světa - Vtělení Božího Syna - se stalo za hlubokého…

58. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 29.prosinec

Chudoba - to byl první znak, dle něhož měli pastýři poznat Spasitele světa. Ten znak byl Kristu Pánu drahý. Opatroval si jej celý život, dal mu skvělé zazářit a triumfovat na kříži. On - obnažený, o vše připravený dává ráj kajícímu lotrovi,…

57. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 28.prosinec

Zpytování svědomí Blíží se konec roku. Velké zpytování práce - života - svědomí. Nejsmutnější zjev: ztratit svědomí! Nejšťastnější: Člověk jemného svědomí. Denně je cvičil, takže ono reaguje i na dobrou nebo zlou maličkost. Denně se zpytovat je…

56. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.prosinec

Miláček Páně - titul ze všech šťastných nejšťastnější! Co si lze myslet většího a krásnějšího, než získat lásku Páně - a to lásku zvlášť velkou? Jsou miláčkové společnosti, lidu, národa, ale taková přízeň bývá nestálá! Co takových případů ukázala…

55. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 26.prosinec

Otevřená nebesa Svatý Štěpán kamenován. Kameny dopadají, krev teče, život hyne, bolesti rostou - a přece tento mučedník se dovede modlit za ty, kdož mu toto nejvyšší přirozené zlo způsobili. Dovedl to proto, že měl v sobě protihodnotu, protisilu - a…

54. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 25.prosinec

Ukázala se milost Boha, Spasitele našeho! Ukázala se Jeho dobrota a lidumilnost - Tento dojem má Církev svatá, když uvažuje přeněžné tajemství Narození Páně: "Děťátko se nám narodilo, a Synáček nám byl dán... Narodil se vám Spasitel, Kristus Pán!…

53. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 24.prosinec

Modlící se srdce země Svatí snoubenci jsou v jeskyni za Betlémem. Město hýří, hřeší nebo spí! Oni bdí - na modlitbách. Jsou to modlitby za svět, prosby vstříc Vykupiteli. Tyto duše tvoří styčné body země s nebesy. Přivolávají příchod Boha, příchod…

52. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 23. prosinec

Chrám Boží jste! praví apoštol. Nitro křesťana je posvátné, Bohem zbudovaný chrám. Vše je tam posvěceno a zasvěceno službě Boží. Sám Trojjediný Bůh tam přebývá - a s Ním Jeho nebe. Je to velká milost, provází-li nás všude vědomí nesmírné důstojnosti…

Minutěnka - 22.prosinec

Rozjímání Ze všeho, co koná osoba Bohu zasvěcená, jest nejdůležitější modlitba - a z modliteb - rozjímání. On nás uvádí do tajemství Boha a života. Umožňuje sebepoznání, objeví nebezpečí, ukáže cíle a prostředky k nim. Je lékem na nervy, usměrněním…

Minutěnka - 21. prosinec

Pán můj a Bůh můj! Zvolání apoštola Tomáše, když před ním stanul vzkříšený Kristus Pán a ukazoval mu Svoje rány - jizvy , stalo se milou jiskrou a stručným vyjádřením - co duše cítí v blízkosti Boha: Jeho velikost - Pán, Jeho svatost - Bůh! A v tom…

Minutěnka - 20.prosinec

Nač pokušení? Je to jeden z bolestných problémů. Ale otevřme Písmo a hned se vše rozjasní. "Šťastný člověk, který přestál zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane korunu života." (Jak. 1, 12). A Tobiáši říká sv. archanděl Rafael: "Poněvadž jsi byl…

Minutěnka - 19.prosinec

Vlídnost vaše budiž známa všem lidem, píše apoštol (Fil. 4,4). Vlídnost je dobrota v pohledech, slovech, jednání. Pohled plný tichosti a dobroty, slova jemná, spíš tichá, ochota pomoci. Láska k mlčení, vděčnost za vše - celá bytost je tu k dispozici…

Minutěnka - 18.prosinec

Skromnost je velmi líbivá, získává lásku. Je dcerou pokory. "Já jsem hlas... já nejsem hoden rozvázat řeménků obuvi Jeho" (Mesiáše). Skromnost je magnet, který nás vábí k druhému. Pramen skromnosti je vědomí vlastní nedostatečnosti, vědomí o…

46. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.prosinec

Lakomství - hmotařství - poživačnost Rozkoš, ctižádost a lakota, jsou tři prameny všeho zla. Lakomství - tj. nezřízené přilnutí k majetku, je ze všech nejhorší, nejméně schopné nápravy. Je to ohavná neřest, která žene člověka, aby kladl cíl do věcí,…

45. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.prosinec

Já jsem hlas - odpovídá sv. Jan na otázku Židů, kdo jest. - Hlas! Mocný hlas, který připravoval cestu Pánu. Volal ku pokání, k nápravě života. Každý člověk a život má vzezření, hlas! Jsou to hlasy o velké víře, pokoře, ušlechtilosti srdce,…

44. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.prosinec

Advent Panny Marie Boží Syn se již vtělil. Pro Pannu Marii stal se skutečností, která vše ostatní převyšuje, na sebe soustřeďuje. Vše jest postaveno do služebnosti tohoto tajemství. Ono táhne a poutá Pannu Marii zcela do nitra. Hluboké klanění -…

43. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.prosinec

Positivně! Nedívej se, z čeho by ses měl bát, ale hledej, co bys dobrého mohl vykonat. Nemysli na to, co opouštíš, čeho se vzdáváš, ale na to, co můžeš vykonat, co máš! Dítě si hraje. Přijde tatínek. Malá běží mu do náruče. Ani si nevzpomene, že…

Minutěnka - 13.prosinec

Světec a advent! S milostí Boží - za cenu přísné koncentrace a plného osvobození se od sebe samého byl uchvácen Bohem. Jeho život stále připomíná nadpřirozený, vyšší, krásnější svět. Dal přednost bláznovství Kristovu před chytrostí světáka. Poněvadž…

Minutěnka - 12.prosinec

Kdo zvítězí? 436 - 26 V Quo vadis (295 - 6) sv. Petr, vida zlobu a moc pohanského Říma, v duchu hovoří se svým Božským Mistrem: "Pane, co si počnu s tímto městem, do něhož jsi mne poslal? Jemu patří moře a pevniny, jemu patří zvěř na zemi i vodní…

Minutěnka - 11.prosinec

Těsná brána - úzká cesta Ježíš řekl: "Vcházejte těsnou branou! Neboť široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kteří ji nalázejí…

Minutěnka - 10.prosinec

Hlásíme se do služby Vtělení Syna Božího jest božským ohniskem celého světového dějství, duchovním poutem, magnetem zvláště duší, povolaných k dokonalosti, vrcholné dílo Nejsvětější Trojice! Při vzpomínce na ně padáme na kolena na znamení úcty a…

Minutěnka - 9.prosinec

Kdo - a jak? přichází ke mně ve sv. přijímání? Vtělený Bůh! 1. s plností své božské všemohoucnosti 2. s nevýslovným bohatstvím svých zásluh 3. s nekonečnou láskou svého milosrdenství 4. s láskyplnou mocí svého života. Z toho všeho chce nám dáti. Jak…

Minutěnka - 8.prosinec

Důstojný stánek Boha Veliké tajemství Neposkvrněné uskutečnil Bůh, aby v P. Marii připravil svému Synu důstojný stánek. Vše tu bylo ve službě Božího Syna. Tímto tajemstvím naznačuje Bůh usměrnění a zdůvodnění, jaké má mít naše snaha o čistotu a…

Minutěnka - 7.prosinec

Radost Advent je doba pokání, ale radostného! "Vyšlo jasné Slunečko, za mrakem se chvěje, dříve než se nadějem, zář svou porozleje!" Radost má v životě přirozeném i nadpřirozeném nesmírnou cenu. Radost je slunce, bez něhož nic neroste a vše záhy…

Minutěnka - 6.prosinec

Skryté dobro Svatý Mikuláš konal tajně dobro, aby zachránil duše od zkázy. Skryté dobro - jest dobro zvlášť krásné, poněvadž má podobu pokory. "Aď neví levice, co činí pravice", prví o dobrých skutcích Kristus Pán. Stačí, že Bůh to vidí! Čím víc…

Minutěnka - 5.prosinec

Adventní volání "Přijď, Pane Ježíši!" - to je vlastní obsah adventních tužeb. Je v tom oslava Krista Pána. Je v ní trojí vyznání: 1. Bože, potřebujeme Tě! 2. Ty můžeš všecko! 3. Ty nám pomůžeš, důvěřujeme! Kéž máme v těchto dnech posvátného toužení…

Minutěnka - 4.prosinec

Při svaté zpovědi.. Svatá zpověď je nejvnitřnější setkání člověka s Bohem, člověka, který předkládá svou bídu, naděje a tužby své duše Bohu. Škoda, že mnohý při sv. zpovědi příliš hledí na to, co mu řekne a duchovně dá kněz, a tak málo vidí, prožívá…

Minutěnka - 3.prosinec

K Tobě pozvedám duši svou! Překrásný obraz na začátku adventu: K Tobě pozvedám duši svou! Gesto, které touží být celoživotním usměrněním. Umět to - je štěstí, velká milost! K Tobě, Bože, jenž jsi všemohoucí, jenž mne miluješ - jsi můj Otec! K Tobě -…

Minutěnka - 2.prosinec

Pokušení.. Je Boží dopuštění, aby se ukázalo, jak velká je naše víra, láska, zda v lásce jsme zakořeněni a upevněni. Je to příležitost vyznamenat se, získat si zásluhu - nové nebe pro věky, novou slávu Bohu provždy. Když Ježíš porazil a zahnal na…

Minutěnka - 1.prosinec

Zdvořilost Je to přirozená ctnost, která bývá zvláštním kouzlem osobnosti. Je dechem důstojnosti a skromnosti. Je znamením jemného člověka. Je ovocem sebeovládání, ušlechtilosti a dobroty. Nenech se vyprovokovat k neuctivému slovu! Zdvořilý vždy…

Minutěnka - 30.listopad

Vděčnost Jedna z největších okras charakteru! Jest vyzněním pokory a popřením pýchy, která neuzná svou závislost na druhém a tedy ani povinnost vděčnosti, vděčnost jest nejjemnější a nejspolehlivější prosbou za další přízeň. Sv. František Saleský se…

Minutěnka - 29.listopad

Trpělivost Život není bez protivenství. A ta se nezdolají bez trpělivosti. Beránek Boží .. "Učte se ode mne, jsem tichý a pokorný srdcem.." Doutnajícího knotu neuhasí, nalomené třtiny nedolomí... laskavě osloví i svého zrádce Jidáše, modlí se za své…

Minutěnka - 28.listopad

Blíženská láska... ..ovoce lásky k Bohu, ověření té lásky. Kdybys nemiloval bližního, kterého vidíš, jak bys miloval Boha, kterého nevidíš! Nejkrásnější láska jest pokračovat v té lásce, jaké se nám dostalo od Ježíše. Láska k bližnímu si nevybírá.…

Minutěnka - 26.listopad

Užitek z bohoslužby V Mešní modlitbě 24. neděle po sv. Duchu prosíme, aby Bůh vyburcoval naši vůli, abychom se horlivěji snažili o užitek z bohoslužby. - Bohoslužba - zvláště její vrchol - Mše svatá jest nevýstižný pramen všeho nebeského požehnání a…

Minutěnka - 25.listopad

Umění vzlétnout Co věcí se děje, které snadno rozruší naše nervy, vnesou v duši neklid, oslabí lásku a důvěru, hodnotu našich skutků a tedy i modliteb! Je to nedozírná škoda! Víme přece, že všecko má být prostředkem a nástrojem větší lásky a…

Minutěnka - 24.listopad

Velikán v lásce k sebezapření Svatý Jan od Kříže - podivuhodný zjev v zástupech světců! - R. 1563 vstoupil ke Karmelitánům a hned od počátku vedl život modlitby a sebezapření - a proto život nejúspěšnější. Žil ve starosti o dva úkoly: 1. Stále se…

Minutěnka - 23.listopad

Odevzdanost do vůle Boží

Minutěnka - 22.listopad

Moc mše Svaté Kdysi sdělil Pán sv. Mechtildě, jak a proč přichází do našich srdcí: "Přichází tak pokorně, že nikdo není příliš nepatrný, aby se k němu nesklonil, když po tom člověk touží. Přichází s tak velkou trpělivostí, že i hříšníka trpělivě…

Minutěnka - 21.listopad

Dobrota Von Le Fort píše, jak manželka Pontia Piláta poslala svou komornou Praxedu k Pilátovi, aby neměl nic se Spravedlivým - Kristem! Praxedes sděluje své paní dojem, když uviděla Krista Pána: "Zmučený, ale nejúchvatnější na něm byla ta dobrota,…

Minutěnka - 20.listopad

Sláva a čest v nebi Svatý Jan vidí v obraze nebeského Jeruzaléma slávu vyvolených. Praví, že "Králové země přinesou do nebe svou slávu a čest". (Zj 21,34) - Králové země - to jsou svatí, vpravdě vznešení, první! Nebeskou slávu jim připraví Bůh, ale…

Minutěnka - 19.listopad

Vidět věčné hodnoty R.1228. Třeskutá zima! Mladičká 21 letá kněžna durinská sv. Alžběta byla svým krutým švagrem Jindřichem Raspem vyhnána ze svého hradu. Se svými třemi dětmi bloudila nocí - až děti uložila na první noc v Eisenachu kdesi ve chlévě.…

Minutěnka - 18.listopad

Důvěra v Boha Jaká to byla situace! Maria a Marta a zástup před Lazarovým hrobem! Kámen na hrobě - ale snad už ven pronikal zápach. Ježíš řekl: "Odvalte kámen!" Maria jemně: "Pane, již zapáchá, neboť jest čtyři dny v hrobě." A Ježíš: "Neřekl jsem ti…

Minutěnka - 17.listopad

Nejen práce, ale též pracující Don Sarto - budoucí papež Pius X. - jako arcikněz v Salzanu jde k židovi Jacusovi. Vykládá mu o Božím zákonu, o majetku, že jsme povinni činit dobré. Žid se táže, co by měl činit. Světec: "Ve vaší přádelně pracuje pro…

Minutěnka - 16.listopad

Boží stánek v srdci "Bože, Tys připravil Sobě v srdci sv. Gertrudy - panny, líbezný příbytek... " Hluboké tajemství vyvolení, tajemství milosti a spolupůsobení s ní. Koncentrace lásky a všech snah - na Krista - a jediná touha a žízeň: poznat to, co…

Minutěnka - 15.listopad

Maličkosti Poněvadž vše konáme v přítomnosti Božího Majestátu - vše konáme jako údy tajemného Těla Kristova - poněvadž se i "nejmenší" maličkost promítne v našem osudu na věčnosti - není nic maličkostí, vše je závratně veliké a významné. Maličkosti…

Minutěnka - 14.listopad

... Radují se andělé ... Mešní Vstup na svátek sv. Josafata vyzývá k radosti ze sv. Josafata "nad jehož utrpením se radují andělé a oslavuji Syna Božího..". Bylo to utrpení slavné a svaté a krásné. Pastýř dal život za své ovce. Dal jej rád, život…

Minutěnka - 13.listopad

Boží velebnost

Minutěnka - 12.listopad

Vazby hříchů V mešní modlitbě 23. neděle prosíme, abychom byli osvobozeni od vazeb hříchů, do kterých jsme upadli... Hřích uvaluje různé vazby na člověka. Co zlého kdo činí, s tím se vnitřně spojuje. Zlem si nasazuje pouta. Svírá rozum - zatemňuje,…

Minutěnka - 11. listopad

Dobrota Jsou duše, které žijí v trvalém vědomí, že jsou živou Boží almužnou, božsky obdarovány. V darech Božích vidí úvěr, závazek - darovat se, u tvorů zaplatit to, co nemůžeme přímo dát Bohu, který ničeho nepotřebuje a jest pramenem všeho. Odtud…

Minutěnka - 10.listopad

Čistota Je ochrana těla i duše pro lásku a ušlechtilost a svatou službu - opatrování těla, aby bylo co nejdůstojnějším chrámem duše. Beethoven vzpomíná (Rolland, Beethoven V 173): "Kdybych byl chtěl takto (volnou láskou - pozn. aut.) promrhat svou…

Minutěnka - 9.listopad

Království Boží jest ve vás!

Minutěnka - 8.listopad

Krása trpělivosti Na cestu k denní práci a životu dává Církev knězi denně překrásnou radu, přání: "Pán ať vede srdce i tělo naše k lásce Boží a trpělivosti Kristově! (2. Sol. 3, 5). Trpělivost Kristova, tj. trpět, ovládat protivenství vnitřní silou…

Minutěnka - 7.listopad

Mlčení - Mluva svatých Vtělený Bůh - mlčel! Mudřec - mlčel. Moudře mlčet, v tom je víc inteligence, než moudře mluvit. Potůčky bublají, moře mlčí. Mlčení je umění ubránit se mnoha zbytečných soužení. Je známkou šlechtilého, zralého charakteru…

Minutěnka - 6.listopad

Jaké mám myšlenky? Velmi útěšně začíná mešní Vstup 23.neděle po sv. Duchu. "Hospodin praví: Já mám myšlenky pokoje a ne soužení." Bůh touží po našem štěstí! Jaké ty máš myšlenky? Jsou myšlenky, které vedou ku pokoji a jiné k soužení. Ku pokoji vedou…

Minutěnka - 5.listopad

Příklad svatých

Minutěnka - 4.listopad

Narozeniny sv. Otce Jana XXIII. Sekretář Pietragnoli píše: "Za 5 let neviděl jsem kardinála Roncalliho vzrušeného. Nikdy jsem neslyšel v jeho hlase tónu výtky ani kárání. Muž Boží, dobrý, prostý, upřímný, láskyhodný, evangelický..." "Toužím více…

Minutěnka - 3.listopad

Svatí

Minutěnka - 2.listopad

Proč? - Úsudek dušiček Duše v očistci trpí nesmírně. Podstatou trestu je, že ještě nesmějí vidět Boha a z toho patření se radovat. Již vědí, jak velký, krásný, dobrotivý jest Bůh! A toho Dobra a Štěstí ještě nesmějí mít! A vědí, proč! Ten a onen…