Pod lupou

inspirace

rubrika Pasáže z Bible


Těchto šest věcí Hospodin nenávidí

a sedmá je mu ohavností:přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svěděk, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.(Př 6, 16-19)

Žalm 8 - Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím Tvá nebesa, dílo Tvých prstů,…

Nepolevuj ve svém díle

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť, jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl…

Chvála ženy statečné

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím…

Žalm 107 - Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Bloudili pouští,…

Žalm 143 - Hospodine, slyš mou modlitbu

Žalm Davidův Hospodine, slyš mou modlitbu, přej sluchu mým prosbám, odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Nepřítel mě pronásleduje, můj život tiskne…

Žalm 32 - Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka,…

Pavlovo povzbuzení

pozn. Kataríny: Následujícími slovy se Pavel loučí s komunitou v Soluni. Najdete to v závěrečné kapitole v 1.listu Tesalonickým. S dovolením jsem si ale půjčila slova od Eliase Velly z knížky Ježíš - lékař těla i duše. Obsah je totožný, jen mi jiný…

ZAMYŠLENÍ NAD ŽIVOTEM

Co je lepší? - 7.kapitolaDobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození. Lépe je jít do domu truchlení než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí, a živý si to může vzít k srdci. Lepší je hoře než smích,…

Plody smíření

Plody smíření, Z knihy Jóbovy: Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje.Vzejde ti z toho jen užitek.Přijímej z jeho úst naučení,vkládej si do srdce jeho slova.Vrátíš-li se k Všemocnému, budeš vybudován,vzdálíš-li od svého stanu podlost.Odlož do…

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase

Žalm č. 34:Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,z úst mi bude znít vždy jeho chvála.O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše,ať to slyší pokorní a radují se.Velebte Hospodina se mnou,vyvyšujme spolu jeho jméno.Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl…

Hospodin je můj pastýř - Žalm Davidův

Žalm 23:Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,vodí mě na klidná místa u vod,naživu mě udržuje,stezkou spravedlnosti mě vedepro své jméno.I když půjdu roklí šeré smrti,nebudu se bát ničeho zlého,…

Uzdravení slepého

Uzdravení slepého Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho…

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě

Můj nejoblíbenější žalm:Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.Víš o mně, ať sedím nebo vstanu,zdálky je ti jasné, co chci dělat.Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím,všechny moje cesty jsou ti známy.Ještě nemám slovo na jazyku,a ty, Hospodine, víš už…

Víra kananejské ženy

Víra kananejské ženyJežíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se Pane, Synu Davidův!" Má dcera je zle posedlá. Ale oni jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci…

Podobenství o marnotratném synu

Tuto pasáž považuji za nejsilnější z Písma, kdykoliv jí čtu, běží mi mráz po zádech. Z knihy LUKÁŠE - Podobenství o marnotratném synu Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: "Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá." On…

Ráz nového života

Z LISTU KOLOSKÝM - Ráz nového života Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se…