Pod lupou

inspirace

rubrika Růžencové mini úvahy


XXXX. krátké zastavení s růžencem

XXXX. Který tě, Panno, na nebi korunoval Bůh tě povolal, abys i ty byl králem. On ti dá jednou korunu vítězství jako Marii. "Buď věrný až k smrti a dám ti korunu života" (Zjev 2, 10). Za co dostaneš korunu života? Za to, že jsi zvítězil v boji s…

XXVIX. krátké zastavení s růžencem

XXVIX. O růženci s papežem Piem VI. Papeže Pia VI. zajali v Římě a vezli ho přes Alpy do městečka Valence, kde brzy po příchodu r. 1799 zemřel. Cestou do vyhnanství se stále modlil růženec. Růženec byl jediný předmět, který mu ponechali. Když se…

XXVIII. krátké zastavení s růžencem

XXVIII. Který tě, Panno, na nebe vzal Budeš-li se modlívat růženec, zakusíš ve svém životě moc Mariiny přímluvy. Ona je Bohorodička. To je veliké tajemství. Maria porodila Ježíše, Syna Nejvyššího, Bohočlověka. Maria přinese Ježíše tako tobě, ona tě…

XXVII. krátké zastavení s růžencem

XXVII. Úvaha o růženci Proč se modlit? Když jsi nalezl Boha, nalezl jsi nejlepšího přítele. Když se modlíš, Bůh tě slyší a vyslyší tvé prosby. Když se přivineš k Bohu, nikdo tě nemůže v životě zviklat. Když skutečně hledáš Boha, odpustí ti tvé…

Růženec a můj vztah k němu

Zvláštní, musím říct, že mám od začátku k růženci velmi pozitivní vztah. Nebo, od začátku. Je pravda, že léta - myslím rané dospívání a tak - jsem se nad ním vůbec nezamýšlela a nepamatuji si, že bych se ho modlívala.

XXVI. krátké zastavení s růžencem

XXVI. Který nám Ducha svatého seslal O letnicích sestoupil na apoštoly Duch svatý v podobě ohně (Skut 2,2). V jeho světle poznali své poslání na zemi: "Budete mi svědky až na sám konec země" (Skut 1,8). Oni šli a hlásali všude velebnost Boží,…

XXV. krátké zastavení s růžencem

XXV. Úvaha o růženci "Pravými středisky světových dějin a dějin spásy nejsou pracoviště a výkonná střediska politiky a ekonomie, finanční a světské moci. Opravdové opěrné body dějin je třeba hledat na tichých místech, kde se lidé modlí. Zde se…

XXIV. krátké zastavení s růžencem

XXIV. Který na nebe vstoupil Ježíš se vrátil ke svému nebeskému Otci. Na zemi stále na něj myslel a jeho vůli hledal. Byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. To stálé spojení s Otcem mu dávalo sílu. "Nikdy nejsem sám, neboť Otec je stále se…

XXIII. krátké zastavení s růžencem

XXIII. Příběh šestý - Růženec za astronauty Slečna Dolores O'Hara je novináři velmi vyhledávanou osobností. Má zvláštní zaměstnání. Je aerospace nurse, jakousi opatrovnicí astronautů. Je velmi sympatická. Její pohled dovede být něžný, ale i tvrdý.…

XXII. krátké zastavení s růžencem

XXII. Který z mrtvých vstal Ve světě je mnoho zla, utrpení a bolesti. Mnoho lidí žije ve stálé úzkosti a v očekávání čehosi zlého. Jiní jsou sklíčení nemocí, ztrácejí naději, do duše se vkrádá zoufalství. Někteří se utíkají k zábavám, ale na dně…

XXI. krátké zastavení s růžencem

XXI. Příběh pátý - Růženec, zdroj sílyJednou odpoledne roku 1944 se generál Leclerc procházel sám na břehu řeky Djon, která se vlévá do řeky Kongo.Přiblížil se k němu černoch a pozdravil ho.- Dobrý dne, pane generále!- Dobrý den, příteli.Když…

XX. krátké zastavení s růžencem

XX. Který byl pro nás ukřižován Hřích je odloučení od Boha. Napřed uděláš něco zlého, ačkoliv tvé svědomí tě varuje. Potom utíkáš před Bohem, protože víš, že jeho vůle je jiná než tvoje. Čím více se od něho vzdaluješ, tím méně ho slyšíš, tím…

XIX. krátké zastavení s růžencem

XIX. Úvaha o růženci V růženci je spojena modlitba rozjímavá s modlitbou ústní. Zatímco ústa vyslovují pozdravení andělské, noří se naše srdce a naše duše do hlubin tajemství života Syna Božího a Panny Marie. Z nich čerpá něžnou zbožnost, pevnou…

XVIII. krátké zastavení s růžencem

XVIII. Který pro nás těžký kříž nesl Ten, kdo miluje, nese lehce i těžká břemena. Ten, kdo má lásku, koná mnoho dobra, i když je to obtížné. Láska chce dávat, dělit se, odpouštět, snášet i pomáhat. Kdo miluje Boha, koná dobro, i když to stojí mnoho…

XVII. krátké zastavení s růžencem

XVII. Příběh čtvrtý - Růženec Otce Pia Jedna kajícnice se obrátila po zpovědi na Otce Pia: "Otče, určete mi modlitbu, která by mne provázela po celý život a zároveň by byla projevem poslušnosti vůči vám." Otec Pio bez rozpaků odpověděl: "Růženec".…

XVI. krátké zastavení s růžencem

XVI. Který byl pro nás trním korunován Nasadili mu na hlavu posměšnou korunu (Mt 27, 29) Mnozí lidé se brání proti pravdě tím, že druhého zesměšňují. Zesměšnění bolí, zesměšnění je ostrá zbraň, zesměšnění je zničující, protože zesměšněného dělá…

XV. krátké zastavení s růžencem

XV. Růženec mučednicRůženec sv. Marie Gorettiové, třináctileté mučednice křesťanské čistoty. Když ji vrah napadl a několikrát bodl nožem, svírala v rukou růženec tak silně, že je roztrhla na kusy. Nalezli ji na podlaze v kaluži krve. Stále svírala v…

XIV. krátké zastavení s růžencem

XIV. Který byl pro nás bičován Ježíše přivázali ke sloupu a bičovali ho (Mt 27,26). Na Turínském plátně můžeme napočítat 160 krvavých šlehů bičíky. Ježíš to snášel mlčky, neproklínal, nehrozil. Dokonce se modlil za mučitele: "Otče, odpusť jim, neboť…

XIII. krátké zastavení s růžencem

XIII. Příběh třetí - Růženec a vojáci Když po první světové válce Angličané obsadili část Porýnská, stalo se v Kolíně nad Rýnem toto: Ve voze pouliční dráhy vypadl dívence růženec, když vytahovala kapesník. Lidé se začali divně usmívat a již chtěli…

XII. krátké zastavení s růžencem

XII. Který se pro nás krví potil V noci před svým umučením prožíval Ježíš úzkost. Jeho pot byl jako krev (Lk 22,44). Byla to smrtelná úzkost. Úzkost a strach před koncem, před nocí smrti, před opuštěností, před mocí zla, před vydáním sebe. To byla…

XI. krátké zastavení s růžencem

XI. Potřebujeme růženec Skličující události našich dnů těžce doléhají na každého z nás. Náš vlastní osud i osudy blízkých lidí ovlivňují naše myšlení a jednání. V náboženském ohledu se s tím lidé vypořádají různě. Někteří ztrácejí víru v Boha,…

X. krátké zastavení s růžencem

X. Kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla Nalezl jsi Boha a někdy se ti zdá, že jsi jej opět ztratil. Není divu, neboť naše doba je plná spěchu, hluku, práce a pokušení, které nás vzdalují od Boha. Boha musíš vždy znova hledat. Vždyť Maria ztratila…

IX. krátké zastavení s růžencem

IX. Vzácné výroky o svatém růženci "Růženec je nebeský prostředek, který vzdaluje od nás spravedlivý Boží hněv." (Řehoř XIII.) "Bezpochyby je víc prostředků, jak si zajistit mateřskou ochranu Panny Marie. Jsme však přesvědčeni, že růženec je…

VIII. krátké zastavení s růžencem

VIII. Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala Maria chtěla žít jen pro Boha. Byla ochotna dát mu všechno. Proto mu obětovala i to nejdražší, co měla, Ježíše (Lk, 2,22). Ve svém srdci řekla Ano i k jeho bolestné křížové cestě a byla ochotná jít…

VII. krátké zastavení s růžencem

VII. Příběh druhý - Fatima a Lurdy "Nejsvětější Panna dala růženci takovou sílu, že není žádný hmotný, duchovní, národní nebo mezinárodní problém, který by nemohl být vyřešen růžencem a naší obětí". (Sestra Lucie ve Fatimě) Do zlaté kníhy dobrodinců…

VI. krátké zastavení s růžencem

VI. Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila Když se Ježíš narodil, byl to počátek velké rodiny Božích dětí, těch, kteří byli zachráněni a vykoupeni obětí Božího Syna. V té rodině Bůh je náš Otec, my jsme jeho synové a dcery a k sobě navzájem jsme…

V. krátké zastavení s růžencem

V. Úvaha o modlitbě růžence Růženec je modlitba, kterou doslova můžeme vzít do rukou. Dává nám posilu pro život, když zrnko za zrnkem držíme mezi prsty a rozjímáme. Spojení a splynutí našich nejhlubších životních zážitků s pravdami víry se…

IV. krátké zastavení s růžencem

IV. Se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila Když nalezneš Boha, probudí se v tobě hluboká radost, neboť jsi nalezl pravdu, smysl života, sílu a štěstí. Cítíš potřebu toto vnitřní štěstí někomu sdělit. Proto potřebuješ přítele, s nímž se můžeš o…

III. krátké zastavení s růžencem

III. Příběh první - Zakladatelka Živého růžence Pavlína Jaricotová se nějakou dobu rozhodovala mezi Kristem a světem. Nakonec si vyvolila Krista a zcela se mu zasvětila. Založila Dílo šíření víry a Živý růženec. Je to "dílo mého srdce", říkavala. V…

II. krátké zastavení s růžencem

II. Kterého jsi, Panno, z Ducha svatého počala Bůh nenechal nás lidi samotné. Přišel k nám, protože nás miluje a protože chce stále zůstávat s námi. On přichází také k Tobě, když chceš žít spolu s ním. Buď poslušný jeho volání jako Maria a Bůh…

I. krátké zastavení s růžencem

Doma mám pár "růžencových brožureček" (většinou co do činění s Janem Pavlem II., který je na nich zobrazený). Každá ta brožurečka má společné identické modlitby růžence nejen ke každému desátku, ale i k jednotlivé modlitbě v desátku. Ale v té jedné,…