Pod lupou

inspirace

rubrika Úryvky z Bible - NZ


List Galatským

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho, Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. ( Ga 1, 3-5) Divím se, že se od toho, který…

2. list Korintským

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. (2K 1, 3-4) Jako…

1. list Korintským

Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. (1K 1,3) Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. (1K 1, 10)…

List Římanům

Spravedlivý z víry bude živ. (Ř 1, 17) Bůh nikomu nestraní. (Ř 2, 11) Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. (Ř 2, 13) Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří.…

Skutky apoštolů

Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný, a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. (Sk 2, 20-21) Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. (Sk 2, 28) Obraťe se a…

Jan

"Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co jest." (Jan 1, 1-3) "Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." …

Lukáš

Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude po všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Lk 2, 10 - 11) Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. (Lk 2, 14) Jak to, že jste mě hledali?…

Marek

Je psáno u proroka Izaiáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! (Mk 1, 2-3) Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. (Mk 1, 4) Lékaře…

Matouš

Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to jest přeloženo: Bůh s námi. (Mt 1, 23) A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. (Mt 2, 6) A…