Pod lupou

inspirace

rubrika Úryvky z Bible - SZ


První Paralipomenom

Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Chebrónu. Řekli: "Hle, jsme tvá krev a tvé tělo. Už tenkrát, když byl králem Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin, Tvůj Bůh řekl: "Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad mým…

2. Královská

Nebudete se bát jiných bohů, nebudete se jim klanět, ani jim sloužit, ani obětovat. (2Kr 17, 35) Jenom Hospodina, který vás vyvedl z egyptské země s velikou silou a se vztaženou paží, se budete bát, jemu se budete klanět a jemu obětovat. (2Kr 17, 36…

1. Královská

Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, a tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli. (1Kr 2, 3)…

2. Samuelova

Vždyť jsi tak veliký, Hospodine, Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe.. (2S 8, 22-23) Buď rozhodný! Vzchopme se! Za náš lid, za města našeho Boha! Hospodin nechť učiní, co uzná za dobré. (2S 10, 12) Milosrdenství a věrnost buď s tebou. …

1. Samuelova

Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. (1S 2, 6-7) Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. (1S 2, 8) Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se…

Rút

Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. (Rt 1, 16) Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! (Rt 1, 17) Hospodin s vámi. (Rt 2,4) Nechť ti Hospodin oplatí za tvůj skutek. (Rt 2, 12) Požehnán buď ten, kdo se tě ujal! (Rt 2, 19) Požehnán buď od…

Kniha Soudců

Hospodin je pokoj. (Sd 6, 24) Nebudu vašim vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin! (Sd 8, 23) Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti. Odstranili ze svého středu…

Jozue

Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tototo zákona ať se nevzdálí od tvých úst.…

Pět knih Mojžíšových

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. (Gn 1, 27) Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš…